Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Dušan Beduš

Tel: 038/53 63 059

Mobil: 0918/788 900

E-mail: dusan.bedus@partizanske.sk

kancelária č. 59, 2. poschodie


 

 

 

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

 

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmien a záverečného účtu mesta pred ich schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve,
  • raz za šesť mesiacov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti,
  • preveruje dodržiavanie zákonov, nariadení a ďalších organizačno-právnych noriem, ktorými sa samospráva mesta riadi,
  • kontroluje správnosť vedenia účtovníctva a vykonávania pokladničných operácií,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • najmenej raz ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami, pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo. Je tiež povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.


 

Plány kontrolnej činnosti:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 Plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2019.pdf (189.3 kB) (189.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnosti_2_polrok_2018.pdf (159 kB) (159 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2018.pdf (157.2 kB) (157.2 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
 Plan_kontrolnej_cinnosti_2_polrok_2017.pdf (156.5 kB) (156.5 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 Plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2017.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnosti_ 2_polrok_2016.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnosti_1_polrok_2016.pdf (157.9 kB) (157.9 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 Plan_kontrolnej_cinnosti_II_polrok_2015.pdf (157.1 kB) (157.1 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
 Plan_kontrolnej_cinnosti_I_polrok_2015.pdf (157.6 kB) (157.6 kB)

 

Správy o kontrolnej činnosti:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2018.pdf (327.8 kB) (327.8 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2017.pdf (185.3 kB) (185.3 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2016.pdf (181 kB) (181 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2015.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 - príloha
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2015_priloha.pdf (491.1 kB) (491.1 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_za_rok_2014.pdf (223.3 kB) (223.3 kB)

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka