Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet mesta

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2017

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2016

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2015

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2014

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2013

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2012

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2011

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2010

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2009

Základom finančného hospodárenia mesta je programový rozpočet mesta, zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a obsahujúci príjmy a výdavky, spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k fondom spoločenskej spotreby a k právnickým a fyzickým osobám, k rozpočtu samosprávneho kraja a k štátnemu rozpočtu SR.


Mesto zostavuje viacročný rozpočet. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu sú po schválení v mestskom zastupiteľstve záväzné len pre príslušný rozpočtový rok. Príjmy a výdavky rozpočtov v dvoch rokoch nasledujúcich po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.


Príjmy rozpočtu mesta

Príjmy rozpočtu mesta sú vlastné príjmy mesta, dotácie, prostriedky z Európskej únie alebo iné prostriedky zo zahraničia a ďalšie príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Za vlastné príjmy rozpočtu mesta sa považujú:

 • výnosy z miestnych daní a miestneho poplatku určených VZN mesta,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva majetku mesta a z prevodov vlastníctva majetku mesta,
 • príjmy z činnosti mesta a z činnosti rozpočtových organizácií mesta,
 • výnosy z finančných prostriedkov mesta,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
 • podiely na daniach v správe štátu,
 • iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
   

Výdavky rozpočtu mesta

Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú výdavky:

 • záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,
 • výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ak mesto takýto majetok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Vnútorne sa rozpočet člení na:

 • bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
 • kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
 • finančné operácie (príjmové a výdavkové).


Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom a k ďalším právnickým osobám.


Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, a príspevky príspevkových organizácií, t.j. rozpočtové organizácie sú na rozpočet mesta napojené priamo svojim príjmami a výdavkami a príspevkové organizácie príspevkom od mesta.

Súčasťou rozpočtu mesta sú tiež finančné operácie, ktorými sa vyjadrujú transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta.

Rozpočet mesta obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa určujú a triedia príjmy rozpočtu, výdavky rozpočtu a finančné operácie.

Základné pojmy

Rozpočtový proces

Je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu mesta, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta.

Návrh rozpočtu

Je zoznam rozpočtových požiadaviek. Návrh rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

Programové rozpočtovanie

Je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Vízia

Prezentuje predstavu o ideálnom stave mesta, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

Prezentuje zmysel existencie mesta (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

Vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ

Je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru. Existujú výstupové ciele, krátkodobé výsledkové ciele a strednodobé výsledkové ciele.

Výstupy

Sú tovary a služby produkované mestom. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu.

Výsledky

Sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.

Merateľný ukazovateľ

Je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Logický rámec programu

Predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Programový rozpočet

Je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. (Používa sa aj termín rozpočet zostavený v programovej štruktúre).

Programová štruktúra (rozpočtu)

Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený. Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (časti programu). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Rozpočtový harmonogram

Je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu, určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.

Rozpočtová požiadavka

Je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.

Požiadavka na zmenu rozpočtu

Je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta, ktoré sa líšia od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

Finančné plnenie rozpočtu

Je finančné plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu mesta.

Programové plnenie rozpočtu

Je plnenie plánovaných/očakávaných cieľov stanovených v rámci jednotlivých programov.

Monitorovanie

Je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Monitorovacia správa

Je dokument, obsahujúci informáciu o priebežnom finančnom plnení rozpočtu a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu za prvý polrok. Predkladá sa v štandardizovanej forme.

Hodnotenie

Je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti,a prípadne aj užitočnosti /dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Hodnotiaca správa

Je dokument, obsahujúci informáciu o finančnom plnení rozpočtu a splnení alebo nesplnení programového rozpočtu mesta. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu mesta a predkladá sa v štandardizovanej forme.
 


 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch od 29. marca do 6. apríla 2017 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Zber objemného odpadu

Od 27. marca do 3. apríla 2017 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2017 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch február až apríl zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2017 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka