Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný obecný úrad stavebný

Hlavný referent spoločného obecného úradu stavebného

Ľubomír Hvizdoš

Tel: 038/53 63 062

Mobil: 0905/894 778

E-mail: lubomir.hvizdos@partizanske.sk

kancelária č. 62, 2. poschodie


 

 

 

Referenti spoločného obecného úradu stavebného

Ing. Eugen Straka

Tel: 038/53 63 064

Mobil: 0905/593 325

E-mail: eugen.straka@partizanske.sk

kancelária č. 64, 2. poschodie


 

Ing. Ladislav Ondruš

Tel: 038/53 63 064

Mobil: 0917/147 677

E-mail: ladislav.ondrus@partizanske.sk

kancelária č. 64, 2. poschodie


 

Soňa Dodoková

Tel: 038/53 63 063

E-mail: sona.dodokova@partizanske.sk

kancelária č. 63, 2. poschodie


 

Ing. Gabriela Barusová

Tel: 038/53 63 063

E-mail: gabriela.barusova@partizanske.sk

kancelária č. 63, 2. poschodie


 

Bc. Ida Galbavá (ŠFRB)

Tel: 038/53 63 063

E-mail: ida.galbava@partizanske.sk

kancelária č. 63, 2. poschodie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na území mesta Partizánske a na základe uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zabezpečuje ako spoločný obecný úrad uvedené činnosti pre mesto Partizánske a 23 obcí okresu Partizánske (Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou),
 • v zmysle zákona č.416/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zároveň vykonáva aj pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie,
 • vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o vyvlastnení a zmeny týchto rozhodnutí,
 • povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
 • nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty,
 • vypracováva výkazy týkajúce sa vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí,
 • vydáva oznámenia k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • vydáva rozhodnutia na povolenie umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • zabezpečuje agendu vyplývajúcu z prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na úseku bytovej politiky mesta a okresu Partizánske,
 • poskytuje informácie a konzultácie záujemcom o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a prijíma žiadosti o podporu zo ŠFRB,
 • overuje úplnosť náležitosti žiadostí o podporu zo ŠFRB,
 • predkladá overené žiadosti ŠFRB,
 • vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania a čerpania podpory poskytnutej z fondu pre jej úhradou bankou.

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD STAVEBNÝ

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_odstr_stavby.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

Záväzné stanovisko obce k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Zavazne_stanovisko_obce_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

Stanovisko spoluvlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_spoluvlastnika_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore na stavbe
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odb_dozore_na_stavbe.pdf (70.3 kB) (70.3 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (82.9 kB) (82.9 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

Záväzné stanovisko obce k žiadosti o povolenie odstrániť stavbu
 Zavazne_stanovsiko_obce_k_ziadosti_o_povolenie_odstranit_stavbu.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore pri odstránení stavby
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odbornom_dozore_pri_odstraneni_stavby.pdf (45.7 kB) (45.7 kB)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa § 15 vyhl. č. 453/2000 Zb. k § 71 a 72 stavebného zákona
 Ziadost_o_povolenie_ informacneho_reklamneho_propagacneho_zariadenia.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka