Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - návrh zmeny a doplnku č. 4 ÚPN

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Mesto Partizánske, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 4 stavebného zákona, obstaráva a zabezpečuje spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske. Mesto Partizánske v súlade s § 22 stavebného zákona zverejňuje oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Partizánske:

 

„Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu mesta Partizánske“

 

„Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu mesta Partizánske“ sa dotýka severnej časti priemyselného areálu bývalých ZDA, v ktorom je navrhovaná zmena funkčného využitia na plochy priemyselnej výroby a územia v dotyku s nákupným centrom Tesco, v ktorom je navrhovaná zmena funkčného využitia na plochy občianskej vybavenosti a služieb.

Verejné prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu mesta Partizánske " sa uskutoční dňa 31.05.2018 o 14.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Partizánske.

Do textovej a grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na webovom sídle mesta www.partizanske.sk alebo na Mestskom úrade v Partizánskom, kancelária č. 42 v čase od 7.30 do 14.00 hod. Prípadné pripomienky je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 25. júna 2018 na adresu: Mesto Partizánske, Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske. Na neskôr podané pripomienky sa neprihliada. Deň doručenia je deň podania na pošte alebo na podateľni Mestského úradu Partizánske.

Zodpovedný spracovateľ: AUREX spol. s r.o., Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava.

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Marek Adamczak, Kalinčiakova 20, 974 05 Banská Bystrica.

Zverejnené: 24.5.2018


 
Návrh zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu mesta Partizánske - textová časť
 Textova_cast_UPN_PE_zmena_a_doplnok_4_navrh.pdf (3 MB) (3 MB)

 
Návrh zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu mesta Partizánske - grafická časť
 Graficka_cast_UPN_PE_zmena_a_doplnok_4_navrh.pdf (8.8 MB) (8.8 MB)

 
Návrh zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu mesta Partizánske - záväzná časť
 Zavazna_cast_UPN_PE_zmena_a_doplnok_4_navrh.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka