Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

1/2017účinné
 

schválené: 23.2.2017, vyhlásené: 24.2.2017, účinné: 11.3.2017

4/2016účinné
 

schválené: 13.12.2016, vyhlásené: 14.12.2016, účinné: 29.12.2016

3/2016účinné
 

schválené: 13.12.2016, vyhlásené: 14.12.2016, účinné: 1.1.2017

2/2016účinné
 

schválené: 25.10.2016, vyhlásené: 26.10.2016, účinné: 10.11.2016

1/2016účinné
 

schválené: 9.2.2016, vyhlásené: 10.2.2016, účinné: 24.2.2016

5/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

4/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

3/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

2/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

1/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

6/2014účinné
 

schválené: 28.10.2014, vyhlásené: 29.10.2014, účinné: 12.11.2014

4/2014účinné
 

schválené: 24.6.2014, účinné: 1.8.2014

5/2013účinné
 

schválené: 10.12.2013, účinné: 1.1.2014

4/2013účinné
 

schválené: 10.12.2013, účinné: 1.1.2014

1/2013účinné
 

schválené: 25.6.2013, vyhlásené: 25.6.2013, účinné: 9.7.2013

4/2012účinné
 

schválené: 11.12.2012, vyhlásené: 12.12.2012, účinné: 1.1.2013

1/2012účinné
 

schválené: 26.6.2012, vyhlásené: 27.6.2012, účinné: 1.1.2013

4/2011účinné
 

schválené: 28.6.2011, vyhlásené: 29.6.2011, účinné: 13.7.2011

3/2011účinné
 

schválené: 26.4.2011, vyhlásené: 27.4.2011, účinné: 11.5.2011

3/2010účinné
 

schválené: 23.11.2010, vyhlásené: 24.11.2010, účinné: 8.12.2010

25/2009účinné
 

schválené: 27.10.2009, vyhlásené: 28.10.2009, účinné: 11.11.2009

22/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

21/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

19/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

11/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

7/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

3/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

4/2008účinné
 

schválené: 28.10.2008, vyhlásené: 29.10.2008, účinné: 12.11.2008

3/2008účinné
 

schválené: 26.8.2008, účinné: 11.9.2008

1/2008účinné
 

schválené: 24.4.2008, účinné: 7.5.2008

Prehľad platných VZN mesta Partizánske

2017

VZN č. 1/2017 školských obvodoch a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2016 o určení názvu ulíc

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Partizánske

VZN č. 4/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 2/2015 o podmienkach držania psov v meste Partizánske

VZN č. 3/2015 o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Partizánske

VZN č. 6/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Partizánske predložený prevádzkovateľom pohrebísk - Pohrebníctvo Dvonč – Kamenárstvo BETI, spol. s r.o., so sídlom Mostová 356/2, 958 04 Partizánske, vypracovaný dňa 3.8.2015

VZN č. 7/2015 o spôsobe dočasného obmedzenia užívania pitnej vody, náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Partizánske

VZN č. 8/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

2014

VZN č. 4/2014 o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby

VZN č. 5/2014 o zrušení VZN č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske, VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní a Aktualizácie č. 1 k VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní, VZN č. 1/2007 Požiarny poriadok mesta Partizánske

VZN č. 6/2014 o mestskej polícii

2013

VZN č. 1/2013 o zmene názvu verejného priestranstva

VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania príspevkov z rozpočtu mesta občanom v nepriaznivej sociálnej situácii

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach

VZN č. 5/2013 o určení názvu verejného priestranstva

2012

VZN č. 1/2012 o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta Partizánske

VZN č. 4/2012 o poplatku

2011

VZN č.3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske

VZN č.4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Partizánske                                                                             

2010

VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Partizánske

VZN č. 3/2010 o organizácií miestneho referenda

2009

VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

VZN č. 3/2009 o odpredaji bytov a nebytových priestorov

VZN č. 7/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN č. 11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 14/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 19/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske

VZN č. 21/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske

VZN č. 22/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske

2008

VZN č. 1/2008 o určení názvov ulíc (k. ú. M. Bielice, k. ú. Návojovce)

VZN č. 3/2008 o určení názvu ulíc (k. ú. Partizánske, k. ú. V. Bielice)

VZN č. 4/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske


 

Prehľad zrušených VZN mesta Partizánske

VZN č. 3/2014 o odpadoch

VZN č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2014 o určení názvu ulice

VZN č. 2/2013 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 5/2012 o miestnych daniach

VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2012 o niektorých podmienkach držania psov v meste Partizánske

VZN č. 5/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2010 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí

VZN č. 24/2009 o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za sociálne služby v rozsahu pôsobnosti mesta Partizánske

VZN č. 23/2009 o vyhradení plôch na lepenie plagátov počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do Európskeho parlamentu na území mesta Partizánske

VZN č. 20/2009 o trhových poriadkoch mesta Partizánske

VZN č. 18/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 17/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske

VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní

VZN č. 15/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie pomoci občana mesta Partizánske v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi vrátane príslušných usmernení

VZN č. 13/2009 o poriadku na pohrebiskách

VZN č. 10/2009 o miestnych daniach

VZN č. 9/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a prepravnej služby občanom mesta Partizánske a úhradách za ich poskytovanie

VZN č. 8/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb

VZN č. 6/2009 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 5/2009 o odpadoch

VZN č. 4/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

VZN č. 1/2009 o mestskej polícii

VZN č. 2/2008 o poplatkoch v školských zariadeniach

VZN č. 7/2007 o školských obvodoch

VZN č. 3/2007 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 1/2007 POŽIARNY PORIADOK MESTA PARTIZÁNSKE

VZN č. 13/1995 o regulatívoch územného rozvoja mesta Partizánske


 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch od 29. marca do 6. apríla 2017 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Zber objemného odpadu

Od 27. marca do 3. apríla 2017 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2017 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch február až apríl zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2017 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka