Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

5/2017účinné
 

schválené: 24.10.2017, vyhlásené: 25.10.2017, účinné: 8.11.2017

4/2017účinné
 

schválené: 24.10.2017, vyhlásené: 25.10.2017, účinné: 8.11.2017

3/2017účinné
 

schválené: 22.8.2017, vyhlásené: 23.8.2017, účinné: 6.9.2017

1/2017účinné
 

schválené: 23.2.2017, vyhlásené: 24.2.2017, účinné: 11.3.2017

4/2016účinné
 

schválené: 13.12.2016, vyhlásené: 14.12.2016, účinné: 29.12.2016

3/2016účinné
 

schválené: 13.12.2016, vyhlásené: 14.12.2016, účinné: 1.1.2017

2/2016účinné
 

schválené: 25.10.2016, vyhlásené: 26.10.2016, účinné: 10.11.2016

1/2016účinné
 

schválené: 9.2.2016, vyhlásené: 10.2.2016, účinné: 24.2.2016

5/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

4/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

3/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

2/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

1/2015účinné
 

schválené: 24.2.2015, vyhlásené: 25.2.2015, účinné: 11.3.2015

6/2014účinné
 

schválené: 28.10.2014, vyhlásené: 29.10.2014, účinné: 12.11.2014

4/2014účinné
 

schválené: 24.6.2014, účinné: 1.8.2014

5/2013účinné
 

schválené: 10.12.2013, účinné: 1.1.2014

4/2013účinné
 

schválené: 10.12.2013, účinné: 1.1.2014

1/2013účinné
 

schválené: 25.6.2013, vyhlásené: 25.6.2013, účinné: 9.7.2013

4/2012účinné
 

schválené: 11.12.2012, vyhlásené: 12.12.2012, účinné: 1.1.2013

1/2012účinné
 

schválené: 26.6.2012, vyhlásené: 27.6.2012, účinné: 1.1.2013

4/2011účinné
 

schválené: 28.6.2011, vyhlásené: 29.6.2011, účinné: 13.7.2011

3/2011účinné
 

schválené: 26.4.2011, vyhlásené: 27.4.2011, účinné: 11.5.2011

3/2010účinné
 

schválené: 23.11.2010, vyhlásené: 24.11.2010, účinné: 8.12.2010

25/2009účinné
 

schválené: 27.10.2009, vyhlásené: 28.10.2009, účinné: 11.11.2009

21/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

7/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

3/2009účinné
 

schválené: 9.12.2008, vyhlásené: 9.12.2008, účinné: 1.1.2009

3/2008účinné
 

schválené: 26.8.2008, účinné: 11.9.2008

1/2008účinné
 

schválené: 24.4.2008, účinné: 7.5.2008

Prehľad platných VZN mesta Partizánske

2017

VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske

VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske

VZN č. 1/2017 školských obvodoch a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2016 o určení názvu ulíc

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Partizánske

VZN č. 4/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 2/2015 o podmienkach držania psov v meste Partizánske

VZN č. 3/2015 o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Partizánske

VZN č. 6/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Partizánske predložený prevádzkovateľom pohrebísk - Pohrebníctvo Dvonč – Kamenárstvo BETI, spol. s r.o., so sídlom Mostová 356/2, 958 04 Partizánske, vypracovaný dňa 3.8.2015

VZN č. 7/2015 o spôsobe dočasného obmedzenia užívania pitnej vody, náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Partizánske

VZN č. 8/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

2014

VZN č. 4/2014 o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby

VZN č. 5/2014 o zrušení VZN č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske, VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní a Aktualizácie č. 1 k VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní, VZN č. 1/2007 Požiarny poriadok mesta Partizánske

VZN č. 6/2014 o mestskej polícii

2013

VZN č. 1/2013 o zmene názvu verejného priestranstva

VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania príspevkov z rozpočtu mesta občanom v nepriaznivej sociálnej situácii

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach

VZN č. 5/2013 o určení názvu verejného priestranstva

2012

VZN č. 1/2012 o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta Partizánske

VZN č. 4/2012 o poplatku

2011

VZN č.3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske

VZN č.4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Partizánske                                                                             

2010

VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Partizánske

VZN č. 3/2010 o organizácií miestneho referenda

2009

VZN č. 3/2009 o odpredaji bytov a nebytových priestorov

VZN č. 7/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN č. 14/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 21/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske

VZN č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske

2008

VZN č. 1/2008 o určení názvov ulíc (k. ú. M. Bielice, k. ú. Návojovce)

VZN č. 3/2008 o určení názvu ulíc (k. ú. Partizánske, k. ú. V. Bielice)


 

Prehľad zrušených VZN mesta Partizánske

VZN č. 3/2014 o odpadoch

VZN č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2014 o určení názvu ulice

VZN č. 2/2013 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 5/2012 o miestnych daniach

VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2012 o niektorých podmienkach držania psov v meste Partizánske

VZN č. 5/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2010 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí

VZN č. 24/2009 o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za sociálne služby v rozsahu pôsobnosti mesta Partizánske

VZN č. 23/2009 o vyhradení plôch na lepenie plagátov počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do Európskeho parlamentu na území mesta Partizánske

VZN č. 22/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 20/2009 o trhových poriadkoch mesta Partizánske

VZN č. 19/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske

VZN č. 18/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 17/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske

VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní

VZN č. 15/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie pomoci občana mesta Partizánske v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi vrátane príslušných usmernení

VZN č. 13/2009 o poriadku na pohrebiskách

VZN č. 11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 10/2009 o miestnych daniach

VZN č. 9/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a prepravnej služby občanom mesta Partizánske a úhradách za ich poskytovanie

VZN č. 8/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb

VZN č. 6/2009 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 5/2009 o odpadoch

VZN č. 4/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

VZN č. 1/2009 o mestskej polícii

VZN č. 4/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske

VZN č. 2/2008 o poplatkoch v školských zariadeniach

VZN č. 7/2007 o školských obvodoch

VZN č. 3/2007 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 1/2007 POŽIARNY PORIADOK MESTA PARTIZÁNSKE

VZN č. 13/1995 o regulatívoch územného rozvoja mesta Partizánske


 

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

POZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 23. januára 2018 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Dopravné obmedzenia na Hrnčírikovej ul.

Z dôvodu ošetrovania drevín v Parku M. R. Štefánika bude v utorok 23. januára 2018 v čase od 7.30 do 16.00 hod. uzavretá Hrnčíriková ulica.

Matričný úrad v Partizánskom bude v utorok 23. januára 2018 od 8.00 do 13.00 hod. z organizačných dôvodov zatvorený.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka