Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosti/tlačivá

Referát kultúry, cestovného ruchu a občianskych aktivít

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 - súbor na stiahnutie (.xlsx)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.xlsx (31.6 kB) (31.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 (.ods)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.ods (17 kB) (17 kB)

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Partizánske
 Oznamenie_o_zamere_usporiadat_verejne_kulturne_podujatie.pdf (134.3 kB) (134.3 kB)

ODDELENIE SLUŽIEB OBČANOM

Register obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (126.9 kB) (126.9 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu Mesta Partizánske podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
 Ziadost_vydanie_suhlasu_mesta_o_pobyte_cudzincov.pdf (148.6 kB) (148.6 kB)

ODDELENIE SLUŽIEB ÚRADU

Referát správy majetku

Žiadosť o odkúpenie pozemku FO
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_FO.pdf (121.6 kB) (121.6 kB)

Žiadosť o odkúpenie pozemku PO
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_PO.pdf (159.7 kB) (159.7 kB)

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_pod_garazou.pdf (160.3 kB) (160.3 kB)

Odkúpenie spoluvlastnického podielu na pozemku pod bytovým domom
 Ziadost_o_odkupenie_spoluvlastnickeho_podielu_na_pozemku.pdf (160.6 kB) (160.6 kB)

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 - súbor na stiahnutie (.xlsx)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.xlsx (31.6 kB) (31.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 (.ods)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.ods (17 kB) (17 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (183 kB) (183 kB)

Informovanie o získavaní a spracúvaní osobných údajov (pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vydanie rozhodnutia o odkázanosti)
 Info_o_ziskavani_a_spracuvani_OU_posudenie_odkazanosti_socialna_sluzba.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Udaje_na_ucely_uzatvorenia_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby.pdf (173.3 kB) (173.3 kB)

Informovanie o získavaní a spracúvaní osobných údajov (pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby)
 Info_o_ziskavani_a_spracuvani_OU_uzatvorenie_zmluvy_socialna_sluzba.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie/zabezpečenie poskytnutia odľahčovacej služby
 Ziadost_o_poskytovanie_odlahcovacej_socialnej_sluzby.pdf (169.7 kB) (169.7 kB)

Informovanie o získavaní a spracúvaní osobných údajov (pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby)
 Info_o_ziskavani_a_spracuvani_OU_uzatvorenie_zmluvy_odlahcovacia_sluzba.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Kombinovanom zariadení sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA
 Ziadost_o_poskytnutie_socialnej_sluzby_OAZA.pdf (176.4 kB) (176.4 kB)

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Potvrdenie_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti_k_posudeniu_odkazanosti.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazoveho_financneho_prispevku.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

Zúčtovanie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Zuctovanie_jednorazoveho_financneho_prispevku.pdf (145.8 kB) (145.8 kB)

Potvrdenie mestských organizácií k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Potvrdenie_MO_k_ziadosti_o_prispevok.pdf (19.2 kB) (19.2 kB)

Záznam k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Zaznam_k_posudeniu_ziadosti_o_prispevok.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku - stravovanie dôchodcov
 Ziadost_o_poskytnutie_financneho_prispevku_stravovanie_dochodcov.pdf (274.3 kB) (274.3 kB)

Potvrdenie o plnení záväzkov poberateľa príspevku na stravovanie
 Potvrdenie_o_plneni_zavazkov_poberatela_prispevku_na_stravovanie.pdf (273.7 kB) (273.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku - sociálna pôžička
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (262 kB) (262 kB)

Zúčtovanie príspevku – sociálna pôžička
 Zuctovanie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (143.4 kB) (143.4 kB)

Žiadosť o finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
 Ziadost_o_financny_prispevok_na_upravu_a_obnovu_rodinnych_ pomerov.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_dopravu.pdf (187.6 kB) (187.6 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - požičanie pomôcky
 Ziadost_o_poskytnutie_socialnej_sluzby_pozicanie_pomocky.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

Voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf (102.6 kB) (102.6 kB)

Žiadosť o súhlas na povolenie/užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_uzivanie_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (121 kB) (121 kB)

Žiadosť o inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
 Ziadost_o_instalaciu_technologickych_celkov_patriacich_ do_kategorie_malych_ zdrojov.pdf (76 kB) (76 kB)

Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
 Ziadost_o_suhlas_na_zmenu_pouzivanych_paliv_a_surovin.pdf (75.1 kB) (75.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie, zmenu a odstránenie vodnej stavby pre potreby jednotlivých občanov /domácností/
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_zmenu_odstranenie_vodnej_stavby.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k vodnej stavbe, v ktorých je obec príslušná vydať povolenie, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy
 Ziadost_o_vyjadrenie_k_vodnej_stavbe.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

Ochrana prírody

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

Žiadosť o preverenie stavu stromov a kríkov na pozemkoch mesta
 Ziadost_o_preverenie_stavu_stromov_a_krikov.pdf (66.8 kB) (66.8 kB)

Oznámenie výrubu drevín
 Oznamenie_vyrubu_drevin.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej/propagačnej/informačnej tabule pri miestnej komunikácii
 Ziadost_o_povolenie_umiestnenia_reklamnej_tabule_pri_miestnej_komunikacii.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu/pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_miestnu_komunikaciu.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

Žiadosť o určenie použitia trvalých (prenosných) dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_pouzitia_trvalych_prenosnych_dopravnych_značiek_a_zariadeni.pdf (138 kB) (138 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_miestnej_komunikacie.pdf (140 kB) (140 kB)

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A VÝSTAVBY

Referát územného plánovania

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti na území mesta Partizánske
 Ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska_k_investicnej_cinnosti.pdf (82 kB) (82 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k funkčnému zaradeniu pozemku/pozemkov
 Ziadost_o_vydanie_vyjadrenia_k_funkcnemu_zaradeniu_pozemku.pdf (72.3 kB) (72.3 kB)

Referát drobných stavieb

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona
 Ohlasenie_drobnej_stavby_podla_§_57_stavebneho_zakona.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

Ohlásenie plynovej, elektrickej, vodovodnej prípojky podľa § 57 stavebného zákona
 Ohlasenie_plynovej_elektrickej_vodovodnej_pripojky.pdf (170.5 kB) (170.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
 Ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 Ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_najvacsia_informacna_plocha_je_mensia_ako_3_m2.pdf (227 kB) (227 kB)

Referát evidencie budov a nájmu pozemkov

Žiadosť o určenie/zmenu/zrušenie súpisného (orientačného) čísla stavby
 Ziadost_o_urcenie_zmenu_zrusenie_supisneho_cisla_stavby.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

ODDELENIE FINANČNÉHO RIADENIA

Referát daní a poplatkov

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
 Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku.pdf (141.4 kB) (141.4 kB)

Žiadosť o poskytnutie úľavy
 Ziadost_o_poskytnutie_ulavy.pdf (86.8 kB) (86.8 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku - fyzické osoby
 Ziadost_o_vratenie_preplatku_FO.pdf (124.5 kB) (124.5 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku - právnické osoby
 Ziadost_o_vratenie_preplatku_PO.pdf (124.7 kB) (124.7 kB)

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti - fyzické osoby
 Oznamenie_o_vzniku_zaniku_poplatkovej_povinnosti_FO.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti - právnické osoby
 Oznamenie_o_vzniku_poplatkovej_povinnosti_PO.pdf (165.3 kB) (165.3 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzky alebo ukončenia podnikateľskej činnosti
 Oznamenie_o_zruseni_prevadzky_alebo_ukoncenia_podnikatelskej_cinnosti_ PO.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

Žiadosť o vydanie povolenie na ambulatný predaj, ambulantné poskytovanie služieb
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulatny_predaj_ambulatne_poskytovanie_sluzieb.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj_polnohospodarskych_vyrobkov_z_vlastnej_produkcie.pdf (200.6 kB) (200.6 kB)

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na území mesta Partizánske
 Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_SHR_do_ evidencie.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

Priznanie k miestnym daniam FO a PO (k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje)
 Priznanie_k_miestnym_daniam_FO_PO.pdf (9.1 MB) (9.1 MB)

Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (280.7 kB) (280.7 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD STAVEBNÝ

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_odstr_stavby.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

Záväzné stanovisko obce k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Zavazne_stanovisko_obce_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

Stanovisko spoluvlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_spoluvlastnika_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore na stavbe
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odb_dozore_na_stavbe.pdf (70.3 kB) (70.3 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (82.9 kB) (82.9 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

Záväzné stanovisko obce k žiadosti o povolenie odstrániť stavbu
 Zavazne_stanovsiko_obce_k_ziadosti_o_povolenie_odstranit_stavbu.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore pri odstránení stavby
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odbornom_dozore_pri_odstraneni_stavby.pdf (45.7 kB) (45.7 kB)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa § 15 vyhl. č. 453/2000 Zb. k § 71 a 72 stavebného zákona
 Ziadost_o_povolenie_ informacneho_reklamneho_propagacneho_zariadenia.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

SPRÁVA MAJETKU MESTA, n.o., Partizánske

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (34.2 kB) (34.2 kB)

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka