Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosti/tlačivá

Referát kultúry, cestovného ruchu a občianskych aktivít

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Partizánske
 Oznamenie_o_zamere_usporiadat_verejne_kulturne_podujatie.pdf (134.3 kB) (134.3 kB)

 

ODDELENIE SLUŽIEB OBČANOM

Register obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (141.2 kB) (141.2 kB)

 

ODDELENIE SLUŽIEB ÚRADU

Referát správy majetku

Žiadosť o odkúpenie pozemku FO
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_FO.pdf (174.7 kB) (174.7 kB)

 
Žiadosť o odkúpenie pozemku PO
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_PO.pdf (112 kB) (112 kB)

 
Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_pod_garazou.pdf (182.4 kB) (182.4 kB)

 
Odkúpenie spoluvlastnického podielu na pozemku pod bytovým domom
 Odkupenie_spoluvlastnickeho_podielu_na_pozemku.pdf (176.7 kB) (176.7 kB)

 

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.xlsx (26.7 kB) (26.7 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (187.1 kB) (187.1 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.pdf (170.9 kB) (170.9 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie/zabezpečenie poskytnutia odľahčovacej služby
 Ziadost_o_poskytnutie_zabezpecenie_poskytnutia_odlahcovacej_sluzby.pdf (172.7 kB) (172.7 kB)

 
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Kombinovanom zariadení sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA
 Ziadost_o_poskytovanie_socialnej_sluzby_v_kombinovanom_zariadeni_OAZA.pdf (180.1 kB) (180.1 kB)

 
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Potvrdenie_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti_k_posudeniu_odkazanosti.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku.pdf (267.1 kB) (267.1 kB)

 
Zúčtovanie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Zuctovanie_prispevku.pdf (155 kB) (155 kB)

 
Potvrdenie mestských organizácií k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Potvrdenie_MO_k_ziadosti_o_prispevok.pdf (19.2 kB) (19.2 kB)

 
Záznam k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Zaznam_k_posudeniu_ziadosti_o_prispevok.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku - stravovanie dôchodcov
 Ziadost_o_prispevok_stravovanie_dochodcov.pdf (277.8 kB) (277.8 kB)

 
Potvrdenie o plnení záväzkov poberateľa príspevku na stravovanie
 Potvrdenie_o_plneni_zavazkov_poberatela_prispevku_na_stravovanie.pdf (276 kB) (276 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku - sociálna pôžička
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (264.6 kB) (264.6 kB)

 
Zúčtovanie príspevku – sociálna pôžička
 Zuctovanie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (145.8 kB) (145.8 kB)

 
Žiadosť o finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
 Ziadost_o_financny_prispevok_na_upravu_a_obnovu_rodinnych_ pomerov.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_dopravu.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

Voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf (102.6 kB) (102.6 kB)

 
Žiadosť o súhlas na povolenie/užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_uzivanie_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (121 kB) (121 kB)

 
Žiadosť o inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
 Ziadost_o_instalaciu_technologickych_celkov_patriacich_ do_kategorie_malych_ zdrojov.pdf (76 kB) (76 kB)

 
Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
 Ziadost_o_suhlas_na_zmenu_pouzivanych_paliv_a_surovin.pdf (75.1 kB) (75.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie, zmenu a odstránenie vodnej stavby pre potreby jednotlivých občanov /domácností/
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_zmenu_odstranenie_vodnej_stavby.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie vyjadrenia k vodnej stavbe, v ktorých je obec príslušná vydať povolenie, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy
 Ziadost_o_vyjadrenie_k_vodnej_stavbe.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

 

Ochrana prírody

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

 
Žiadosť o preverenie stavu stromov a kríkov na pozemkoch mesta
 Ziadost_o_preverenie_stavu_stromov_a_krikov.pdf (66.8 kB) (66.8 kB)

 
Oznámenie výrubu drevín
 Oznamenie_vyrubu_drevin.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

 

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej/propagačnej/informačnej tabule pri miestnej komunikácii
 Ziadost_o_povolenie_umiestnenia_reklamnej_tabule_pri_miestnej_komunikacii.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu/pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_miestnu_komunikaciu.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

 
Žiadosť o určenie použitia trvalých (prenosných) dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_pouzitia_trvalych_prenosnych_dopravnych_značiek_a_zariadeni.pdf (138 kB) (138 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_miestnej_komunikacie.pdf (140 kB) (140 kB)

 

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A VÝSTAVBY

Referát územného plánovania

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti na území mesta Partizánske
 Ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska_k_investicnej_cinnosti.pdf (82 kB) (82 kB)

 
Žiadosť o vydanie vyjadrenia k funkčnému zaradeniu pozemku/pozemkov
 Ziadost_o_vydanie_vyjadrenia_k_funkcnemu_zaradeniu_pozemku.pdf (72.3 kB) (72.3 kB)

 

Referát drobných stavieb

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona
 Ohlasenie_drobnej_stavby_podla_§_57_stavebneho_zakona.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

 
Ohlásenie plynovej, elektrickej, vodovodnej prípojky podľa § 57 stavebného zákona
 Ohlasenie_plynovej_elektrickej_vodovodnej_pripojky.pdf (170.5 kB) (170.5 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
 Ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

 
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 Ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_najvacsia_informacna_plocha_je_mensia_ako_3_m2.pdf (227 kB) (227 kB)

 

Referát evidencie budov a nájmu pozemkov

Žiadosť o určenie/zmenu/zrušenie súpisného (orientačného) čísla stavby
 Ziadost_o_urcenie_zmenu_zrusenie_supisneho_cisla_stavby.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

 

ODDELENIE FINANČNÉHO RIADENIA

Referát daní a poplatkov

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
 Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku.pdf (90.5 kB) (90.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie úľavy
 Ziadost_o_poskytnutie_ulavy.pdf (86.8 kB) (86.8 kB)

 
Oznámenie o zrušení prevádzky alebo ukončenia podnikateľskej činnosti
 Oznamenie_o_zruseni_prevadzky_alebo_ukoncenia_podnikatelskej_cinnosti_ PO.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

 
Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti - fyzické osoby
 Oznamenie_o_vzniku_zaniku_poplatkovej_povinnosti_FO.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

 
Žiadosť o vrátenie preplatku
 Ziadost_o_vratenie_preplatku.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti - právnické osoby
 Oznamenie_o_vzniku_poplatkovej_povinnosti_PO.pdf (165.3 kB) (165.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenie na ambulatný predaj, ambulantné poskytovanie služieb
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulatny_predaj_ambulatne_poskytovanie_sluzieb.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj_polnohospodarskych_vyrobkov_z_vlastnej_produkcie.pdf (200.6 kB) (200.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na území mesta Partizánske
 Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_SHR_do_ evidencie.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

 
Priznanie k miestnym daniam FO a PO (k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje)
 Priznanie_k_miestnym_daniam_FO_PO.pdf (9.1 MB) (9.1 MB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (280.7 kB) (280.7 kB)

 
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD STAVEBNÝ

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

 
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_odstr_stavby.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

 
Záväzné stanovisko obce k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Zavazne_stanovisko_obce_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

 
Stanovisko spoluvlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_spoluvlastnika_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

 
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

 
Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore na stavbe
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odb_dozore_na_stavbe.pdf (70.3 kB) (70.3 kB)

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (82.9 kB) (82.9 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

 
Záväzné stanovisko obce k žiadosti o povolenie odstrániť stavbu
 Zavazne_stanovsiko_obce_k_ziadosti_o_povolenie_odstranit_stavbu.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

 
Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore pri odstránení stavby
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odbornom_dozore_pri_odstraneni_stavby.pdf (45.7 kB) (45.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa § 15 vyhl. č. 453/2000 Zb. k § 71 a 72 stavebného zákona
 Ziadost_o_povolenie_ informacneho_reklamneho_propagacneho_zariadenia.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 

SPRÁVA MAJETKU MESTA, n.o., Partizánske

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (34.2 kB) (34.2 kB)

 

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

POZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 23. januára 2018 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Dopravné obmedzenia na Hrnčírikovej ul.

Z dôvodu ošetrovania drevín v Parku M. R. Štefánika bude v utorok 23. januára 2018 v čase od 7.30 do 16.00 hod. uzavretá Hrnčíriková ulica.

Matričný úrad v Partizánskom bude v utorok 23. januára 2018 od 8.00 do 13.00 hod. z organizačných dôvodov zatvorený.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka