Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosti/tlačivá

Referát kultúry, cestovného ruchu a občianskych aktivít

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Partizánske
 Oznamenie_o_zamere_usporiadat_verejne_kulturne_podujatie.pdf (134.3 kB) (134.3 kB)

 

ODDELENIE SLUŽIEB OBČANOM

Register obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (141.2 kB) (141.2 kB)

 

ODDELENIE SLUŽIEB ÚRADU

Referát správy majetku

Žiadosť o odkúpenie pozemku FO
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_FO.pdf (174.7 kB) (174.7 kB)

 
Žiadosť o odkúpenie pozemku PO
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_PO.pdf (112 kB) (112 kB)

 
Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou
 Ziadost_o_odkupenie_pozemku_pod_garazou.pdf (182.4 kB) (182.4 kB)

 
Odkúpenie spoluvlastnického podielu na pozemku pod bytovým domom
 Odkupenie_spoluvlastnickeho_podielu_na_pozemku.pdf (176.7 kB) (176.7 kB)

 

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (187.1 kB) (187.1 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.pdf (170.9 kB) (170.9 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie/zabezpečenie poskytnutia odľahčovacej služby
 Ziadost_o_poskytnutie_zabezpecenie_poskytnutia_odlahcovacej_sluzby.pdf (172.7 kB) (172.7 kB)

 
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Kombinovanom zariadení sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA
 Ziadost_o_poskytovanie_socialnej_sluzby_v_kombinovanom_zariadeni_OAZA.pdf (180.1 kB) (180.1 kB)

 
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Potvrdenie_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti_k_posudeniu_odkazanosti.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 4/2008
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku.pdf (267.1 kB) (267.1 kB)

 
Zúčtovanie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Zuctovanie_prispevku.pdf (155 kB) (155 kB)

 
Potvrdenie mestských organizácií k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Potvrdenie_MO_k_ziadosti_o_prispevok.pdf (19.2 kB) (19.2 kB)

 
Záznam k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Zaznam_k_posudeniu_ziadosti_o_prispevok.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku - stravovanie dôchodcov
 Ziadost_o_prispevok_stravovanie_dochodcov.pdf (277.8 kB) (277.8 kB)

 
Potvrdenie o plnení záväzkov poberateľa príspevku na stravovanie
 Potvrdenie_o_plneni_zavazkov_poberatela_prispevku_na_stravovanie.pdf (276 kB) (276 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku - sociálna pôžička
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (264.6 kB) (264.6 kB)

 
Zúčtovanie príspevku – sociálna pôžička
 Zuctovanie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (145.8 kB) (145.8 kB)

 
Žiadosť o finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
 Ziadost_o_financny_prispevok_na_upravu_a_obnovu_rodinnych_ pomerov.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_dopravu.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

Voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Oznamenie_udajov_potrebnych_pre_urcenie_vysky_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf (102.6 kB) (102.6 kB)

 
Žiadosť o súhlas na realizáciu/užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_na_realizaciu_uzivanie_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (75.2 kB) (75.2 kB)

 
Žiadosť o inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
 Ziadost_o_instalaciu_technologickych_celkov_patriacich_ do_kategorie_malych_ zdrojov.pdf (76 kB) (76 kB)

 
Žiadosť o súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
 Ziadost_o_suhlas_na_zmenu_pouzivanych_paliv_a_surovin.pdf (75.1 kB) (75.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie, zmenu a odstránenie vodnej stavby pre potreby jednotlivých občanov /domácností/
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_zmenu_odstranenie_vodnej_stavby.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie vyjadrenia k vodnej stavbe, v ktorých je obec príslušná vydať povolenie, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy
 Ziadost_o_vyjadrenie_k_vodnej_stavbe.pdf (75.8 kB) (75.8 kB)

 

Ochrana prírody

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

 
Žiadosť o preverenie stavu stromov a kríkov na pozemkoch mesta
 Ziadost_o_preverenie_stavu_stromov_a_krikov.pdf (66.8 kB) (66.8 kB)

 
Oznámenie výrubu drevín
 Oznamenie_vyrubu_drevin.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

 

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej/propagačnej/informačnej tabule pri miestnej komunikácii
 Ziadost_o_povolenie_umiestnenia_reklamnej_tabule_pri_miestnej_komunikacii.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu/pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_miestnu_komunikaciu.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

 
Žiadosť o určenie použitia trvalých (prenosných) dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_pouzitia_trvalych_prenosnych_dopravnych_značiek_a_zariadeni.pdf (138 kB) (138 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_miestnej_komunikacie.pdf (140 kB) (140 kB)

 

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A VÝSTAVBY

Referát územného plánovania

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti na území mesta Partizánske
 Ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska_k_investicnej_cinnosti.pdf (82 kB) (82 kB)

 
Žiadosť o vydanie vyjadrenia k funkčnému zaradeniu pozemku/pozemkov
 Ziadost_o_vydanie_vyjadrenia_k_funkcnemu_zaradeniu_pozemku.pdf (72.3 kB) (72.3 kB)

 

Referát drobných stavieb

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 stavebného zákona
 Ohlasenie_drobnej_stavby_podla_§_57_stavebneho_zakona.pdf (167.3 kB) (167.3 kB)

 
Ohlásenie plynovej, elektrickej, vodovodnej prípojky podľa § 57 stavebného zákona
 Ohlasenie_plynovej_elektrickej_vodovodnej_pripojky.pdf (170.5 kB) (170.5 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
 Ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

 
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 Ohlasenie_reklamnej_stavby_na_ktorej_najvacsia_informacna_plocha_je_mensia_ako_3_m2.pdf (227 kB) (227 kB)

 

Referát evidencie budov a nájmu pozemkov

Žiadosť o určenie/zmenu/zrušenie súpisného (orientačného) čísla stavby
 Ziadost_o_urcenie_zmenu_zrusenie_supisneho_cisla_stavby.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

 

ODDELENIE FINANČNÉHO RIADENIA

Referát daní a poplatkov

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
 Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku.pdf (90.5 kB) (90.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie úľavy
 Ziadost_o_poskytnutie_ulavy.pdf (86.8 kB) (86.8 kB)

 
Oznámenie o zrušení prevádzky alebo ukončenia podnikateľskej činnosti
 Oznamenie_o_zruseni_prevadzky_alebo_ukoncenia_podnikatelskej_cinnosti_ PO.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

 
Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti - fyzické osoby
 Oznamenie_o_vzniku_zaniku_poplatkovej_povinnosti_FO.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

 
Žiadosť o vrátenie preplatku
 Ziadost_o_vratenie_preplatku.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

 
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti - právnické osoby
 Oznamenie_o_vzniku_poplatkovej_povinnosti_PO.pdf (165.3 kB) (165.3 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenie na ambulatný predaj, ambulantné poskytovanie služieb
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulatny_predaj_ambulatne_poskytovanie_sluzieb.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj_polnohospodarskych_vyrobkov_z_vlastnej_produkcie.pdf (200.6 kB) (200.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na území mesta Partizánske
 Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_SHR_do_ evidencie.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

 
Priznanie k miestnym daniam FO a PO (k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje)
 Priznanie_k_miestnym_daniam_FO_PO.pdf (9.1 MB) (9.1 MB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (280.7 kB) (280.7 kB)

 
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD STAVEBNÝ

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

 
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_odstr_stavby.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

 
Záväzné stanovisko obce k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Zavazne_stanovisko_obce_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

 
Stanovisko spoluvlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_spoluvlastnika_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

 
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 Stanovisko_vlastnika_susednej_nehnutelnosti_k_ziadosti_o_vydanie_SP.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

 
Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore na stavbe
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odb_dozore_na_stavbe.pdf (70.3 kB) (70.3 kB)

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (82.9 kB) (82.9 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

 
Záväzné stanovisko obce k žiadosti o povolenie odstrániť stavbu
 Zavazne_stanovsiko_obce_k_ziadosti_o_povolenie_odstranit_stavbu.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

 
Vyhlásenie oprávnenej osoby o odbornom dozore pri odstránení stavby
 Vyhlasenie_opravnenej_osoby_o_odbornom_dozore_pri_odstraneni_stavby.pdf (45.7 kB) (45.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa § 15 vyhl. č. 453/2000 Zb. k § 71 a 72 stavebného zákona
 Ziadost_o_povolenie_ informacneho_reklamneho_propagacneho_zariadenia.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 

SPRÁVA MAJETKU MESTA, n.o., Partizánske

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (34.2 kB) (34.2 kB)

 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch od 29. marca do 6. apríla 2017 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Zber objemného odpadu

Od 27. marca do 3. apríla 2017 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2017 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch február až apríl zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2017 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka