Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čistota, poriadok a likvidácia odpadov

Všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Partizánske

(v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)

 

Mesto Partizánske týmto popisom bližšie upravuje podrobnosti o:

a) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

b) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom,

c) spôsobe zberu objemného odpadu,

d) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

e) spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivín,

f) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

 • elektroodpadov z domácností,
 • odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 • použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
 • veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
 • jedlých tukov a olejov, šatstva a textilu,

g) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

h) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

i) dôvode nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,

j) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

k) prevádzkovaní zberného dvora.

Základné pojmy

Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo podnikateľský subjekt, u ktorej sa odpad nachádza.

Odpadové hospodárstvo je súhrn činnosti zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom.

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

 • predchádzanie vzniku odpadu,
 • príprava na opätovné použitie,
 • recyklácia,
 • iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 • zneškodňovanie.

Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Zber odpadov je zhromažďovanie odpadov od inej osoby vrátane ich predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadov na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórii alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta.

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je podnikateľský subjekt, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti podnikateľského subjektu. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností, slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálne odpady sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh  odpadu. Obvykle pri nakladaní s odpadom v meste považujeme za zložky vyseparované časti odpadu (papier, plasty, sklo a ďalšie).

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu).

Objemné odpady sú komunálne odpady a  drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je hlavne odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácii, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

Nebezpečné odpady sú odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností obyvateľov a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností občanov.

Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu zmesových komunálnych odpadov od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení, pričom mesto informuje obyvateľov vopred spôsobom miestne obvyklým. 

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu komunálnych odpadov alebo vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.

Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby.

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení.    

Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov).

Nakladanie s komunálnym odpadom

Na území mesta je zavedený intervalový zber zmesového komunálneho odpadu z domácností podľa harmonogramu zberu. Zber tohto odpadu sa uskutočňuje v intervale 1-krát týždenne v zástavbe s individuálnou bytovou výstavbou /rodinné domy/ a v intervale 3-krát týždenne v zástavbe s hromadnou bytovou výstavbou.

Na území mesta Partizánske je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie /§ 77 ods. 2 písm. b),c) Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov/. Zbernú nádobu mesto nezabezpečuje, lebo nie je súčasťou poplatku za komunálny odpad.

Na území mesta sa používajú na zber zmesového komunálneho odpadu z domácností tieto typy zberných nádob:

 • 70 litrová  zberná nádoba pre rodinné domy /IBV/,
 • 110 litrová zberná nádoba pre rodinné domy /IBV/,
 • 1100 litrová nádoba.

Systém prideľovania zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre fyzické osoby je určený nasledovne:

 • k rodinnému domu s počtom do 5 osôb je pridelená jedna 110 litrová nádoba, pre viac ako 5-členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené dve 110 litrové zberné nádoby a to na základe žiadosti,
 • pre viac rodinných domov nachádzajúcich sa na spoločnom pozemku sú nádoby prideľované spoločne podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 • pre bytové domy na sídliskách je pre každých 100 osôb poskytovaný jeden 1100 litrový kontajner na zmesový komunálny odpad.

Pri množstvovom zbere zmesových komunálnych odpadov si pôvodcovia môžu vybrať z týchto typov zberných nádob:

 • 70 litrová nádoba,
 • 110 litrová nádoba,
 • 1100 litrová nádoba.

Zber odpadu sa v takomto prípade uskutočňuje v individuálne určenom termíne v súlade s harmonogramom zberu komunálneho odpadu.

Do zberných nádob na komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady z domácností, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, drobný stavebný odpad, odpad z údržby verejnej alebo súkromnej zelene a kompostovateľný odpad zo záhrad - konáre, trávu, lístie a pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové obaly, kompozitné obaly, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad), ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady.

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú v zmysle platnej legislatívy povinní zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania, a to na vlastné náklady. Takto vzniknutý odpad nie je komunálnym odpadom. Na uvedené sa vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve.

Na verejných priestranstvách (v parkoch, frekventovaných úsekoch pohybu obyvateľov, peších zónach, na zástavkách MHD) sú na ukladanie komunálnych odpadov umiestnené odpadové koše. Ich vývoz je zabezpečovaný v zmysle harmonogramu v intervale 1x – 2x týždenne.

Na ukladanie psích exkrementov sú vo vybraných častiach mesta umiestnené koše označené štítkom. Vývoz je zabezpečovaný v zmysle harmonogramu odpadových košov.

Nakladanie s objemným odpadom

Mesto zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov od obyvateľov mesta (z určených stanovíšť) na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a to za predpokladu, že objemný odpad vznikol na území mesta.

Mesto oznámi miestne obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, webové sídlo mesta, miestna tlač, vývesné tabule a pod.) termín zberu objemného odpadu. Zber objemných odpadov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na stanovištiach určených mestom.

Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových kontajnerov. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. v rozobratom stave na dosky).

Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:

 • drobný stavebný odpad a stavebné odpady,
 • objemné odpady v nezmenšenom objeme,
 • okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
 • objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,
 • odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber,
 • nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky a pod.,
 • biologicky rozložiteľný odpad - napr. tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb.

Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať objemný odpad vzniknutý na území mesta aj v zbernom dvore v prevádzkovom čase, a to po predložení dokladu totožnosti.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zber.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní drobný stavebný odpad rozdeliť na jednotlivé zložky komunálneho odpadu – stavebné materiály, kovy, plasty, sklo, drevo a pod.

So zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z drobného stavebného odpadu /najmä kovy, plasty, sklo/ je pôvodca drobných stavebných odpadov povinný naložiť v zmysle časti tohto popisu.

Stavebné materiály /zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod./ sú pôvodcovia drobných stavebných odpadov povinní odovzdať v zbernom dvore v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti alebo preukázaním sa listom vlastníctva nehnuteľnosti. Po odovzdaní a odvážení  drobného stavebného odpadu poverený zamestnanec mesta následne určí výšku poplatku pre poplatníka a to ako súčin množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu a sadzby určenej vo všeobecne záväznom nariadení mesta o poplatku.

Poplatník zaplatí poplatok v hotovosti priamo v prevádzke zberného dvora poverenému zamestnancovi mesta. O zaplatení poplatku bude poplatníkovi vystavený doklad.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností

Komunálne odpady s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať s ostatným komunálnym odpadom.

Vytriedené komunálne odpady s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať:

 • celoročne, dovezením na vlastné náklady do prevádzky zberného dvora v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti,
 • odovzdaním komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v čase kalendárového zberu dvakrát ročne.

Triedený zber komunálnych odpadov

Na území mesta je zavedený triedený zber zložiek komunálneho odpadu:

 • elektroodpad z domácností,
 • odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, obaly z papiera a lepenky, obaly zo skla, obaly z plastov a obaly z kovov),
 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
 • veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
 • jedlé oleje a tuky,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločenského stravovania,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • šatstvo a textílie,
 • viacvrstvové kombinované materiály.

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať:

 • celoročne, dovezením na vlastné náklady do prevádzky zberného dvora v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti,
 • odovzdaním elektoodpadu z domácností v čase kalendárového zberu dvakrát ročne,
 • prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov.

Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.

Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

V tejto časti sú upravené podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov z papiera, plastov, skla a kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Mesto má na nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov a so zberovou spoločnosťou.

Na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov - plastov, papiera, skla, kovov, kovových obalov oddelených z komunálneho odpadu, ktorých pôvodcami sú obyvatelia mesta, sa používajú tieto zberné nádoby:

a) na triedený zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou sú určené 1100 litrové,

b) kontajnery, ktoré sú farebne rozlíšené, resp. s farebne rozlíšeným poklopom:

 • modrý kontajner PAPIER – s intervalom zberu 1 x týždenne,
 • zelený kontajner SKLO – s intervalom zberu 1 x 14 dní,
 • žltý kontajner PLASTY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY s intervalom zberu 1 x týždenne, v letnom období 2 x týždenne,
 • čierny resp. červený kontajner KOVY – s intervalom zberu 1 x 14 dní,

c) na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené polyetylénové zberné vrecia pre jednu domácnosť vo farebnom rozlíšení: modré PAPIER (môže byť aj zviazaný v balíkoch), zelené SKLO, žlté PLASTY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY, červené KOVY. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. Distribúciu zberných vriec spolu s harmonogramom zberu na nasledujúci kalendárny rok zabezpečuje zberová spoločnosť.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ako pôvodcovia odpadu sú povinné zapojiť sa do triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ktorých triedený zber je na území mesta realizovaný. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zber oddelene vytriedených zložiek z komunálneho odpadu zabezpečujú vlastnými prostriedkami odovzdaním u zberovej spoločnosti na zber odpadov. Zberová spoločnosť vystaví pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa potvrdenie o odovzdaní vytriedených zložiek komunálneho odpadu s druhom odovzdanej komodity a množstvom komunálneho odpadu.

Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu majú možnosť počas celého roka odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu, predovšetkým väčšie kusy odpadu v prevádzke zberného dvora  počas prevádzkovej doby.

Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi

Pre použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Použité batérie a akumulátory je možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov (ak nie sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla).

Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov ako aj  automobilových batérií a akumulátorov je zabezpečovaný:

 • celoročne, dovezením na vlastné náklady do prevádzky zberného dvora v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti,
 • mestom prostredníctvom kalendárneho zberu dvakrát ročne,
 • spätným zberom u distribútora.

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a nakladanie so zdravotníckymi pomôckami

Fyzické osoby sú povinné nespotrebované humánne a veterinárne lieky odovzdať v lekárňach.

Lieky do lekárne sa musia odovzdávať bez papierového obalu, lieky v tekutej forme vo fľaškách je potrebné vybrať z papierového obalu, masti a krémy sa odovzdávajú len v pôvodných obaloch. Takto odbalené lieky je potrebné vložiť do papierového alebo plastového vrecka a odovzdať do lekárne. Staré ortuťové teplomery sa odovzdávajú do lekárne samostatne. Striekačky s ihlami sa odovzdávajú samostatne, ideálne v plastových fľašiach. Obaly z papiera a plastu je potrebné vhodiť do príslušného kontajnera na triedené zložky.

Nespotrebované lieky je zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad.

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

Zber jedlých olejov a tukov je pre fyzické osoby zabezpečovaný:

 • celoročne, dovezením na vlastné náklady do prevádzky zberného dvora v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti, 
 • kalendárovým zberom dvakrát ročne systémom „od domu k domu“.

Jedlé oleje a tuky sa zbierajú v uzatvorenej použitej „PET“ fľaši.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Každý pôvodca a držiteľ  odpadu vznikajúceho v záhradách a pri údržbe súkromnej a verejnej zelene, je povinný ho triediť oddelene od iných zložiek komunálneho odpadu.

Každý pôvodca a držiteľ odpadu zo záhrad prednostne predchádza vzniku odpadu formou svojpomocného domáceho kompostovania na vlastnom pozemku. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, mesto zabezpečí, aby každý vlastník alebo užívateľ záhrady mal kompostovací zásobník, v ktorom bude ním vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad kompostovať. Ak si kompostovací zásobník od mesta neprevezme, je povinný v prípade vyzvania preukázať (formou čestného prehlásenia) využívanie vlastného kompostovacieho zásobníka.

Každý je povinný sa o poskytnutý kompostovací zásobník starať, udržiavať ho v dobrom stave a dodržiavať pokyny v „Protokole o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra“. Fyzická osoba, ktorej bol kompostovací zásobník poskytnutý, zodpovedá za jeho prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je povinná o tom bezodkladne informovať príslušné oddelenie MsÚ a mestskú políciu. V takom prípade si je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť nový kompostér rovnakého typu a objemu na vlastné náklady.

Z dôvodu nefunkčnosti  kompostovacieho zásobníka (po ukončení životnosti 10 rokov) môže fyzická osoba požiadať mesto o jeho výmenu za nový kompostovací zásobník. V takomto prípade sa kompostovací zásobník poskytne bezplatne.

Odpad zo záhrad, ktorý si pôvodca nedokáže svojpomocne skompostovať na vlastnom pozemku, môže v priebehu celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore po predložení dokladu totožnosti fyzickej osoby resp. iná fyzická osoba po predložení listu vlastníctva nehnuteľnosti  preukazujúci vlastníctvo v k. ú. Partizánske. Náklady na dopravu do zberného dvora si hradí pôvodca sám.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad fyzických osôb (konárov) je mestom zabezpečovaný dvakrát ročne systémom „od domu k domu“. 

Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu zo záhrad osobitným oznamom, pričom využije všetky dostupné možnosti informačného systému v meste (úradná informačná tabuľa, mestský rozhlas, miestna televízia, oficiálne webové sídla a pod.).

Mimo vyhlásených termínov zberu sa zakazuje zhromažďovať odpad zo záhrad na miestach, ktoré nie sú na to určené a umiestňovať odpad zo záhrad na verejné priestranstvá, pred rodinné domy a iné nehnuteľnosti.

Zber, prepravu a zhodnotenie odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene z parkov a z cintorínov) zabezpečuje organizácia na to poverená.

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom z pozemkov právnických osôb nezodpovedá mesto. Nakladanie s týmto odpadom zabezpečuje vlastník pozemku na vlastné náklady.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom má prevádzkovateľ kuchyne.

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a to z dôvodu, že je to pre mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice.

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností

Zber šatstva a textílií  sa z územia mesta zabezpečuje prostredníctvom špeciálnych zberných nádob umiestnených na určených stanovištiach na verejnom priestranstve.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na šatstvo a textílie, vrátane ich údržby, znáša zberová spoločnosť.

Zber sa vykonáva podľa potreby, spravidla jedenkrát mesačne, na náklady zberovej spoločnosti.

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode mesta, ktoré je v rozpore so zákonom môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba a to:

 1. Okresnému úradu v Partizánskom,
 2. Mestu Partizánske nasledovným spôsobom:
 • ústne v čase úradných hodín v podateľni na Mestskom úrade v Partizánskom  so sídlom na Námestí SNP 212/4, 958 01 Partizánske,
 • písomne na adresu sídla mesta Partizánske,
 • elektronickou poštou na adresu podatelna@partizanske.sk,
 • na telefónnom čísle Linky čistoty 038/53 63 000.

Prevádzkovanie zberného dvora

Zberný dvor pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu ich následného zhodnotenia, resp. zneškodnenia je zriadený na ul. Pod Šípkom č. 1829 v Partizánskom.   

Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.

V prevádzke zberného dvora môžu obyvatelia mesta v prevádzkovom čase odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • elektroodpad z domácností,
 • odpady z obalov a neobalových výrobkov (plasty, sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály),
 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (tráva, lístie, konáre),
 • odpad s obsahom škodlivých látok z domácností,
 • objemný odpad,
 • drobný stavebný odpad.

Horeuvedené odpady, okrem drobného stavebného odpadu, sú obyvateľmi mesta odovzdávané bezplatne po predložení dokladu totožnosti. Osoba, ktorá nie je poplatníkom (§ 77 ods. 2 písm. a)  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov) alebo neuhradila poplatok za odpad, je povinná odpad podľa ods. 3 písm. g) odviezť na riadenú skládku odpadov.

Drobný stavebný odpad je od obyvateľov mesta odoberaný v zmysle sadzby určenej mestom formou miestneho poplatku.

Z dôvodu, že mesto nezodpovedá za nakladanie s odpadovými pneumatikami, zberný dvor nie je oprávnený ich odoberať. Konečný používateľ môže odpadovú pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík.

Prevádzkový čas zberného dvora:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: od 6.00 hod. do 14.00 hod.

Streda: od 6.00 hod. do 16.00 hod

Sobota: od 9.00 hod. do 14.00 hod.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka