Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské organizácie a spoločnosti

MESTSKÉ ORGANIZÁCIE

Domov n.o., Partizánske

Budova_Domova.jpg
Adresa: Nádražná č. 649/6, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/749 93 02
Mobil: 0918/796 321, 0910/671 878 (zdravotný úsek), 0918/796 323 (ekonomický úsek)

Riaditeľka: PhDr. Petra Zubatá

Domov bol ako nezisková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou založený Mestom Partizánske k 26.6.2003 podľa Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Domov n.o., Partizánske je kombinované zariadenie sociálnych služieb s celoročnou starostlivosťou, ktorá sa poskytuje pobytovou formou na dobu neurčitú. Sociálne služby sú poskytované v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.

Predmetná starostlivosť je poskytovaná v zmysle Zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 4/2014 o sociálnych službáchich a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby.

 

Mestská umelecká agentúra Partizánske

Budova_sidla_MUA.JPG
Adresa: Makarenkova 214, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/749 30 20, 038/749 38 15
Mobil: 0915/912 977

Riaditeľka: Mgr. Martina Baboľová

Mestská umelecká agentúra Partizánske (do 31.12.2012 ART P Centrum - umelecká agentúra mesta Partizánske) bola ako príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou zriadená Mestom Partizánske k 1.11.2010 na dobu neurčitú.

Hlavnou činnosťou Mestskej umeleckej agentúry Partizánske je zabezpečovanie kultúrno-spoločenských projektov v agentúrno-sprostredkovacej a vlastnej umeleckej činnosti, knižničnej služby s verejno-prospešným charakterom a zabezpečovanie vzdelávacích, reklamných, propagačných a servisno-prevádzkových služieb pre občanov mesta Partizánske.

Rozsah práv a povinností Mestskej umeleckej agentúry Partizánske vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o obecnom zriadení, Zákona o majetku obcí, Štatútu mesta Partizánske a zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta.

 

Správa káblových rozvodov, s.r.o.

Logo_SKR.jpg
Adresa: Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/749 69 59
Mobil: 0903/237 439

Konateľ: Ing. Milan Kráľ

Správa káblových rozvodov bola ako spoločnosť s ručením obmedzeným založená zakladateľskou listinou na dobu neurčitú. Vznikla zápisom do obchodného registra 31.10.2000 a jej jediným spoločníkom je Mesto Partizánske.

Spoločnosť bola založena za účelom šírenia televízneho signálu káblovou retransmisiou v zmysle Zákona o vysielaní a retransmisii. Jej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie káblovej televízie a poskytovanie televízného signálu v lokalite Partizánske a okolie.

Predmetom ponikateľskej činnosti Správy káblových rozvodov, s.r.o. je tiež montáž anténnych a káblových rozvodov, opravy a údržba elektronických zariadení, montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a iným prevádzkovateľom živností a sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie.

 

Správa majetku mesta, n. o., Partizánske

Budova_sidla_Spravy_majetku_mesta.jpg
Adresa: 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/285 17 11 (ústredňa), 038/285 17 16 (údržba)
Mobil: 0918/727 239

Riaditeľ: Ing. Branislav Lačný

Správa majetku mesta bola ako nezisková organizácia mesta Partizánske so samostatnou právnou subjektivitou založená k 9.12.2005 podľa Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Hlavnou činnosťou organizácie je zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, zabezpečovanie služieb v oblasti výstavby bytových domov s nájomnými bytmi a príslušenstva týchto bytových domov, poskytovanie ostatných služieb súvisiacich so správou bytov.

Predmetom podnikateľskej činnosti Správy majetku mesta, n.o., Partizánske je odplatné hospodárenie s nehnuteľnosťami a výkon práv a povinností, vyplývajúcich zo súkromnoprávnych a verejnoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam Mesta Partizánske a ku všetkým priestorom nachádzajúcim sa v nich za účelom zabezpečenia údržby a rozvoja nebytového fondu mesta.

 

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Budova_TSM.jpg
Adresa: Nemocničná cesta 979/1, 958 03 Partizánske
Tel.: 038/749 32 96, 038/749 30 88
Mobil: 0908/997 957

Konateľ: Ing. Jozef Jarošinec

Technické služby mesta Partizánske boli ako spoločnosť s ručením obmedzeným založené zakladateľskou listinou na dobu neurčitú. Vznikli zápisom do obchodného registra 11.2.2000 a ich jediným spoločníkom je Mesto Partizánske.

Činnosť spoločnosti je orientovaná hlavne na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, zber a skládkovanie odpadu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a osvetlenia, zimnú údržbu, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Predmetom podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Partizánske, spol s r.o. je tiež výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, drevín a zeleniny, vykonávanie stavieb a poddodávok, pozemných a inžinierskych stavieb, údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov, prenájom hmotného investičného majetku a nehnuteľnustí, maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie služieb verejného stravovania, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, čistenie kanalizačných systémov a ďalšie.

 

Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.

Logo_TEMPO.png
Adresa: Februárová 152, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/749 78 11, 038/749 42 61
Mobil: 0918/900 901

Konatelia: Ing. Dáša Jakubíková, PhDr. Martina Števčíková

Vydavateľstvo TEMPO bolo ako spoločnosť s ručením obmedzeným založené spoločenskou zmluvou na dobu neurčitú. Vzniklo zápisom do obchodného registra 10.11.1997 a jej jediným spoločníkom je od augusta 2011 Mesto Partizánske.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je vydávanie regionálneho týždenníka TEMPO a zabezpečovanie vysielania Mestskej televízie Partizánske. Obe médiá prinášajú aktuálne informácie zo spoločenského, kultúrneho a športového života v meste, s dôrazom na činnosť samosprávnych orgánov mesta a aktivít samosprávy mesta Partizánske.

Predmetom ponikateľskej činnosti Vydavateľstva Tempo, s.r.o. je tiež reklamná a podnikateľstká činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a iným prevádzkovateľom živností, sprostredkovanie obchodu v oblasti nehnuteľností a mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka