Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o vyhradení plôch na lepenie plagátov počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do Európskeho parlamentu na území mesta Partizánske

Schválené: 28.4.2009

Vyhlásené: 29.4.2009

Účinnosť: 13.5.2009

Platné do: 1.1.2016

Nahradené: VZN č. 8/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych

Prehľad platných VZN mesta Partizánske

2019

VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske

VZN č. 1/2019 o názve verejného priestranstva

2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach

VZN č. 2/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2018 o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Partizánske

2017

VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske

VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2017 školských obvodoch a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2016 o určení názvu ulíc

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Partizánske

VZN č. 4/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 2/2015 o podmienkach držania psov v meste Partizánske

VZN č. 3/2015 o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 4/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Partizánske

VZN č. 6/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Partizánske predložený prevádzkovateľom pohrebísk - Pohrebníctvo Dvonč – Kamenárstvo BETI, spol. s r.o., so sídlom Mostová 356/2, 958 04 Partizánske, vypracovaný dňa 3.8.2015

VZN č. 7/2015 o spôsobe dočasného obmedzenia užívania pitnej vody, náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Partizánske

VZN č. 8/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

2014

VZN č. 4/2014 o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby

VZN č. 5/2014 o zrušení VZN č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske, VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní a Aktualizácie č. 1 k VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní, VZN č. 1/2007 Požiarny poriadok mesta Partizánske

VZN č. 6/2014 o mestskej polícii

2013

VZN č. 1/2013 o zmene názvu verejného priestranstva

VZN č. 3/2013 o podmienkach poskytovania príspevkov z rozpočtu mesta občanom v nepriaznivej sociálnej situácii

VZN č. 5/2013 o určení názvu verejného priestranstva

2012

VZN č. 1/2012 o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta Partizánske

2011

VZN č.3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske

VZN č.4/2011 o nájme a podnájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Partizánske                                                                             

2010

VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Partizánske

VZN č. 3/2010 o organizácií miestneho referenda

2009

VZN č. 3/2009 o odpredaji bytov a nebytových priestorov

VZN č. 7/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN č. 14/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 21/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Partizánske

VZN č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske

2008

VZN č. 1/2008 o určení názvov ulíc (k. ú. M. Bielice, k. ú. Návojovce)

VZN č. 3/2008 o určení názvu ulíc (k. ú. Partizánske, k. ú. V. Bielice)


 

Prehľad zrušených VZN mesta Partizánske

VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske

VZN č. 3/2014 o odpadoch

VZN č. 2/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2014 o určení názvu ulice

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach

VZN č. 2/2013 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 5/2012 o miestnych daniach

VZN č. 4/2012 o poplatku

VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2012 o niektorých podmienkach držania psov v meste Partizánske

VZN č. 5/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Partizánske

VZN č. 1/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Partizánske

VZN č. 2/2010 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí

VZN č. 24/2009 o sociálnych službách, podmienkach ich poskytovania a úhradách za sociálne služby v rozsahu pôsobnosti mesta Partizánske

VZN č. 23/2009 o vyhradení plôch na lepenie plagátov počas trvania predvolebnej kampane k voľbám do Európskeho parlamentu na území mesta Partizánske

VZN č. 22/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 20/2009 o trhových poriadkoch mesta Partizánske

VZN č. 19/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Partizánske

VZN č. 18/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Partizánske

VZN č. 17/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske

VZN č. 16/2009 o mestských symboloch a ich používaní

VZN č. 15/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie pomoci občana mesta Partizánske v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi vrátane príslušných usmernení

VZN č. 13/2009 o poriadku na pohrebiskách

VZN č. 11/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 10/2009 o miestnych daniach

VZN č. 9/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a prepravnej služby občanom mesta Partizánske a úhradách za ich poskytovanie

VZN č. 8/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb

VZN č. 6/2009 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 5/2009 o odpadoch

VZN č. 4/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2009 o čistote a poriadku mesta

VZN č. 1/2009 o mestskej polícii

VZN č. 4/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske

VZN č. 2/2008 o poplatkoch v školských zariadeniach

VZN č. 7/2007 o školských obvodoch

VZN č. 3/2007 o udeľovaní ocenení mesta Partizánske

VZN č. 1/2007 POŽIARNY PORIADOK MESTA PARTIZÁNSKE

VZN č. 13/1995 o regulatívoch územného rozvoja mesta Partizánske


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka