Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné ocenenia udelené v roku 2016

Mesto Partizánske udelilo v roku 2016 ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske: 

 

Eve Nahálkovej

za dlhoročnú aktívnu prácu v mimovládnych organizáciách

Narodila sa v Trenčianskom Jastrabí. Vyštudovala Strednú priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici. V roku 1973 sa spolu s rodinou prisťahovala do Partizánskeho. Až do svojho odchodu do dôchodku pracovala v Závodoch 29. augusta, n.p. Partizánske ako samostatná výskumná pracovníčka. Od roku 2004 pôsobí v speváckom súbore Jeseň pri Jednote dôchodcov Slovenska. Popri účinkovaní v súbore organizuje aj jeho vystúpenia nielen v rámci mesta a okresu, ale aj po celom Slovensku. V roku 2004 sa stala členkou Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom, kde už osem rokov vykonáva funkciu predsedníčky. Pre takmer 300 členov organizácie pravidelne pripravuje kultúrno-spoločenské a poznávacie zájazdy, približujúce históriu a osobnosti významných dejateľov Slovenska. Pracuje v oblastnej a krajskej organizácii Matice slovenskej, za čo získala viaceré ocenenia. Je členkou Rady starších, poradného orgánu primátora mesta. Práca s ľuďmi ju napĺňa, robí ju rada, vždy chce pomáhať tam, kde je treba, či v škole s mládežou alebo v treťom sektore.

 

Emilovi Farbiakovi

za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého, duchovného a spoločenského života

Pochádza z baníckej obce Hodruša. Po ukončení meštianskej školy a absolvovaní Baťovej školy práce v Baťovanoch nastúpil v roku 1949 do obuvníckej fabriky ako vedúci modelárne foriem a kopýt. Svoj 45-ročný pracovný pomer v ZDA Partizánske ukončil v roku 1990. Ako dôchodca sa aktívne zapája do kultúrno-spoločenského diania v našom meste. Jeho srdcovou záležitosťou je spevácko-dramatický súbor Jeseň, kde pôsobí už od jeho vzniku v roku 1997. V priebehu uplynulých 19-tich rokov sa rozhodujúcou mierou podieľal na jeho úspechoch ako spevák, sólista a v posledných šiestich rokoch aj ako jeho vedúci. Je autorom desiatok textov piesní. Do repertoáru súboru uviedol, nacvičil a aj textovo upravil prevažnú časť z 530 známych národných, ľudových i sakrálnych piesní. V nácvikoch a vo vyše 600 vystúpeniach speváckeho súboru Jeseň po celom Slovensku je nevyčísliteľný počet hodín, ktoré tejto činnosti za ostatné roky venoval.

 

Mgr. Petrovi Múčkovi

za osobitný spoločenský prínos a angažovanosť v oblasti histórie a kultúry nášho mesta a regiónu

Rodák z Bošian je vyštudovaným učiteľom matematiky, základov techniky a informatiky. Tridsať rokov pôsobil v školstve, z toho sedemnásť na pozícii riaditeľa Základnej školy vo Veľkých Bieliciach. Ďalších desať rokov pracoval až do svojho odchodu do dôchodku na Mestskom úrade v Partizánskom. Počas pedagogickej praxe umožnil žiakom prostredníctvom cykloturistického krúžku spoznávať viaceré historicky zaujímavé lokality Slovenska a Moravy. Je úspešným tvorcom učebných pomôcok, autorom monografie Veľké Bielice - história a súčasnosť a spoluautorom knihy Kanonické vizitácie Cirkvi vo Veľkých Bieliciach v 18. a 19. storočí. Knižne spracoval aj históriu bielického futbalu. Je autorom stálej expozície Tehla – stavebný materiál štyroch prírodných živlov, ktorá je umiestnená vo Vodnom hrade v Šimonovanoch. Spolu s priateľmi sa mu podarilo obnoviť zaniknutý a úplne zabudnutý Kvassayovský cintorín v mestskej časti Veľké Bielice. Okrem toho spracoval historické údaje o činnosti členov Slovenského učeného tovarišstva - I. generácie bernolákovcov na území súčasného okresu Partizánske. Rovnako tak aj existenciu železničnej trate Topoľčany - Veľké Bielice v súvislosti s jej 130. výročím založenia.

 

Mgr. Márii Velšicovej

za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého a spoločenského života

Pochádza zo Šimonovian. V detstve sa venovala nielen tancu, ale aj divadlu, ktoré neskôr absolvovala u Andreja Bagara a Júliusa Pántika. Hoci je pôvodne herečka a účinkovala vo viacerých filmoch, s jej menom  je spojené najmä účinkovanie v legendárnom bratislavskom kabarete Tatra revue. Práve tu spoznala svojho budúceho manžela Michala Slivku. Po zrušení kabaretného súboru s ním vytvorila obľúbenú humoristickú dvojicu. Spievať začala až v posledných rokoch. Jej pesničky vysielajú české a slovenské médiá. Za svojim publikom cestuje po celom Slovensku. V októbri tohto roku si v Primaciálnom paláci z rúk primátora hlavného mesta prevzala za celoživotné pôsobenie v oblasti umenia a humoru pre niekoľko generácií obyvateľov Bratislavy ocenenie Senior roka. Aj napriek tomu, že prevažnú časť svojho života prežila v Bratislave, vždy sa hrdo hlási k mestu Partizánske a jeho mestskej  časti  Šimonovany, kde vyrastala.

 

Ing. Danielovi Kollárovi, PhD.

za transformáciu a aplikovanie inovatívnych metód v bankovníctve

V meste Partizánske prežil detstvo a štúdium na gymnáziu. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave so zameraním na automatizáciu a meranie, ako aj Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so špecializáciou na marketing a predaj. Vo svojej profesionálnej praxi sa podieľal na reštrukturalizácii firmy Opus Trading, jednej z následníckych organizácií bývalého hudobného „gigantu“ Opus. V roku 1997 zakladal na Slovensku spoločnosť ČSOB  Leasing a až do roku 2004 stál na jej čele. V tom istom roku sa stal vrchným riaditeľom ČSOB – pobočky zahraničnej banky v SR. Od roku 2008, kedy sa ČSOB na Slovensku právne osamostatnila, je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva ČSOB. Dnes riadi celú ČSOB Finančnú skupinu. Od decembra 2012 je aj viceprezidentom Slovenskej bankovej asociácie. V rokoch 2015 až 2019 bol členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2015 získal titul Bankár roka.

 

Ing. Antonovi Podmaníkovi, in memoriam

za zásluhu o rozvoj mesta v oblasti výstavby

Rodák zo Skačian získal stredoškolské vzdelanie na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Partizánskom. V roku 1970 sa stal absolventom Vysokej školy dopravy v Žiline, v odbore dopravné stavby. Po ukončení základnej vojenskej služby nastúpil v roku 1971do Závodov 29. augusta, n.p, Partizánske ako referent, neskôr ako vedúci na oddelení investičnej výstavby na úseku realizácie stavieb. V rokoch 1977 až 1989 pracoval na Mestskom národnom výbore v Partizánskom na odbore výstavby ako samostatný odborný referent a neskôr na poste vedúcehoodboru. Od roku 1989 bol riaditeľom Technických služieb mesta Partizánske a od roku 2000, po zmene organizácie z príspevkovej na spoločnosť s ručením obmedzeným, sa stal jej konateľom. Je autorom a aj projektantom mnohých stavieb v meste Partizánske.

 

Alici Šuhajdovej, in memoriam

za dlhoročnú a obetavú prácu v školských službách a mimovládnych organizáciách

Celý svoj dospelý život zasvätila deťom, hlavne tým najmenším v predškolskom veku. Začala veľmi zavčasu, ešte počas štúdia na Pedagogickom gymnáziu v roku 1952. V roku 1959 sa presťahovala za manželom do Partizánskeho a pracovala ako učiteľka na II. materskej škole. V roku 1963 bola menovaná riaditeľkou III. materskej školy a od roku 1968 pracovala ako riaditeľka novootvorenej Materskej školy pri ZDA v Partizánskom na Nábrežnej ulici. Nemalú pozornosť venovala aj deťom  z rómskych rodín, ktorých bolo počas jej pôsobenia v poslednej materskej škole skutočne veľa. Tu pôsobila až do odchodu do dôchodku v roku 1987. Mimoriadne úspechy dosiahla vo výchove detí predškolského veku, ktorým za viac ako 40 rokov práce venovala množstvo času a lásky. Za svoju obetavú dlhoročnú prácu v školstve bola opakovane vyznamenaná.  Okrem toho aktívne pracovala v mnohých spoločenských, záujmových organizáciách a odboroch. Vždy dôstojne a s láskou pripravovala mnohé akcie, ktoré prispeli k propagácii a dobrému menu mesta Partizánske.

 

Jozefovi Beňovi

za prínos pri rozvoji nových inovatívnych služieb v našom meste a regióne

Jeho rodiskom je dedinka Nitrica v okrese Prievidza. Vyštudoval  Strednú priemyselnú školu v Partizánskom. Po návrate zo základnej vojenskej služby sa v roku 1958 zamestnal v Mestskom národnom výbore, vtedy ešte so sídlom v Šimonovanoch. Do roku 1964 pracoval v Komunálnych službách mesta, neskôr v Združených službách mesta Partizánske, kde pôsobil desať rokov ako ich riaditeľ. Má zásluhu na vytvorení zelenej plochy na námestí SNP. Verejné služby obyvateľom mesta sa stali  náplňou jeho života. Spoločne s kolegami vytvorili základy pre vznik dnešných Technických služieb mesta Partizánske. V roku 2004 založil Združenie pestovateľských páleníc na Slovensku a dvanásť rokov bol jeho predsedom. Z jeho iniciatívy vznikol Rád rytierov slovenského destilátu, ktorého úlohou je robiť osvetu kultivovaného používania kvalitných destilátov. Získal viacero ocenení za prínos v odbore pestovateľských páleníc, ako aj za rozvoj slovenského poľnohospodárstva.

 

Ing. Jane Steenbergen Kajabovej

za inovatívne metódy a zviditeľnenie SR v oblasti ekológie a životného prostredia v medzinárodnom meradle

V Partizánskom navštevovala základnú školu a tiež gymnázium. V roku 1992 ukončila štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave so zameraním na konštrukcie a geotechniku. Následne vyštudovala na Technickej Univerzite v holandskom Delfte odbor vodné hospodárstvo, geotechnika  pobreží. Projektovala mnoho stavieb - prístavy, mosty, vysokorýchlostné železnice, hrádze, tiež projekty pre podzemnú infraštruktúru, tunely, aquadukty a mnohé iné. Väčšina z nich sa nachádza v Holandsku, ale tiež v Írsku, Belgicku, Švédsku, Dánsku, Poľsku, Veľkej Británii, Grécku a Nemecku. Vedie tím holandských špecialistov v odbore protipovodňovej ochrany a geotechniky. Ako experti v oblasti znižovania rizika katastrof sú vysielaní na misie do Uruguaya, Panamy, Peru, Ekvádora a Bulharska. Od roku 2013 pracuje vo vedení fondu “Nové Holandsko” pre podporu iniciatívy rozvoja životného prostredia v pobrežnom pásme Holandského kráľovstva.

 

MUDr. Karolovi Tomanovi

za dlhoročný obetavý a ľudský prístup v oblasti zdravotníctva

Narodil sa v Suchej nad Parnou v okrese Trnava. Po úspešnom štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1966 začal pracovať ako sekundárny lekár na internom oddelení v OÚNZ Trenčín. Neskôr ako odborný lekár na rádiodiagnostickom oddelení. Má úspešne ukončenú špecializáciu 1. a 2. stupňa v odbore rádiodiagnostika. Od roku 1976 pracuje v nemocnici v Partizánskom, kde bol dlhé obdobie jediným rádiológom. V rokoch 1990 až 1994 bol jej riaditeľom. Počas vykonávania funkcie riaditeľa a ďalej až do roku 2012, pracoval aj ako primár rádiodiagnostického oddelenia. V súčasnosti je zástupcom primára tohto oddelenia. V roku 2015  oslávil významné jubileum – odpracovaných 40 rokov v nemocnici v Partizánskom. Kolegovia a spolupracovníci si ho vážia predovšetkým pre jeho ústretovosť, neopísateľnú oddanosť a lojalitu k celému oddeleniu.

 

Ivanovi Lazarčíkovi

za dlhoročný prínos a obetavý prístup v sociálnej oblasti

V Partizánskom prežil celý svoj život. Po skončení strednej priemyselnej školy začal pracovať v ZDA Partizánske. Postupne pracoval v rôznych technických a obchodných úsekoch až do roku 1993. V roku 1997 odišiel do invalidného dôchodku a začal sa venovať aktivitám v organizáciách tretieho sektora. Je zakladajúcim členom Kardioklubu Partizánske a jeho predsedom. V roku 2001 bol zvolený za predsedu okresnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami (ZPCCH), zároveň bol podpredsedom Krajskej organizácie v Trenčíne a členom Slovenského výboru ZPCCH. Svoje poznatky uplatňuje pri poskytovaní poradenstva pre ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta a okresu. Počas dvoch volebných období pracoval ako člen sociálnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. Aktívne sa podieľal na mnohých projektoch v sociálnej oblasti: zriadenie sociálnych služieb v zariadení Oáza, klub spoločenských organizácií, komunitné centrum atď.  

 

Márii Končekovej

za športovú a trénerskú reprezentáciu mesta Partizánske, Slovenska a Československa v hádzanej

S hádzanou začala v roku 1966 v rodnej Trnave. Od roku 1978 žila a pôsobila v Partizánskom. V drese reprezentácie Československej socialistickej republiky nastúpila na palubovku v 125 medzištátnych zápasoch. K jej najväčším športovým úspechom patrí 5. miesto na Olympijských hrách v Moskve v roku 1980 a 4. miesto na Majstrovstvách sveta v Československu v roku 1978. S reprezentačným družstvom žien ČSSR sa zúčastnila dvoch turnajov majstrovstiev sveta. V drese Iskry a Jaspolu Partizánske získala dva tituly Majstra ČSSR. S tímom Iskry Partizánske sa v roku 1980  tešila z historického víťazstva v Pohári víťazov pohárov, ktorý Iskra získala ako jediný tím z Československa v celej jeho doterajšej histórii. Je nositeľkou ocenenia Zaslúžilá majsterka športu. Po aktívnej kariére sa venovala trénovaniu mládeže, kde s družstvom mladších žiačok získala titul Majstra Slovenska.

 

Mgr. Zuzane Sládečkovej

Za dlhoročný prínos v oblasti kultúrneho, umeleckého, duchovného a spoločenského života

Je pedagogičkou hudobného oddelenia na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Partizánskom. V roku 1986 sem nastúpila ako absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore hudobná veda. V rokoch 1991 až 1995 pôsobila vo funkcii riaditeľky ZUŠ. Už 30 rokov buduje v deťoch lásku k hudbe. Vyučuje hudobnú náuku a hru na klavír. Taktiež sa venuje teoretickej príprave žiakov na prijímacie skúšky na konzervatóriá. Žiakov nielen pripravuje, ale ako pohotová korepetítorka ich aj sprevádza na súťažiach a koncertných vystúpeniach organizovaných ZUŠ. Aranžuje skladby pre Komorný sláčikový orchester pri ZUŠ. Ako moderátorka dotvára svojím kultivovaným a zároveň vtipným prejavom atmosféru na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach.

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka