Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné ocenenia udelené v roku 2017

Mesto Partizánske udelilo v roku 2017 ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske: 

 

Mgr. Márii Znášikovej

za celoživotnú prácu v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry

Dlhoročná učiteľka dejepisu a slovenského jazyka bola v roku 1991 zvolená do funkcie riaditeľky Základnej školy na Obuvníckej ulici. Na jej podnet bol pri príležitosti 40. výročia školy udelený čestný názov Základná škola Rudolfa Jašíka. Svojim prístupom a prirodzenou  autoritou vytvárala tvorivú a pokojnú pracovnú atmosféru, ktorá bola základom pre dosahovanie výborných výsledkov pracovného kolektívu i školy. Za jej pôsobenia bolo vybudované multifunkčné basketbalové ihrisko, ktoré využívajú nielen naši žiaci, ale aj občania z okolia. Vo volebnom období 2010 – 2014 bola poslankyňou mestského zastupiteľstva za mestskú časť Šimonovany. V priestoroch  Vodného hradu v Šimonovanoch organizuje pre deti Stretnutie s rozprávkou, kde pri čítaní a riešení rôznych zaujímavých úloh rozvíja ich čitateľskú gramotnosť, pripravuje tiež scenáre  pre deti  v divadelnom krúžku a venuje sa aj umeleckej činnosti – paličkovaniu čipiek a obrázkov. Vykonáva funkciu kronikárky mesta Partizánske.

 

Ladislavovi Broďánimu

za neúnavné úsilie pri zachovávaní a rozvoji folklóru pre budúce generácie

Hre na husliach sa venuje od svojich štyroch rokov. Absolvoval I. a II. cyklus Ľudovej školy umenia v Nitre a v Partizánskom a Ľudové konzervatórium v Žiline a v Bratislave. Od roku 1960 aktívne pôsobí v Ľudovej hudbe Závodného klubu, neskôr Domu kultúry Partizánske.  Má veľký podiel na tom, že ľudová hudba, i pod jeho vedením, v Partizánskom pôsobí v rôznych obmenách už viac ako 57 rokov. Je dlhodobo jedinou ľudovou hudbou v širokom okolí, ktorá účinkuje v originálnom obsadení s cimbalom. Ladislav Broďáni sa tiež aktívne podieľal na zozbieraní ľudových piesní v obciach Uhrovec, Čavoj, Čičmany, Temeš a Hradište. Tieto piesne hudobne zaznamenal a následne boli použité pri choreografickej tvorbe tancov a sólových vystúpení v súbore Jánošík. S cieľom zachovať ich i pre ďalšie generácie sú i dnes interpretované jeho ľudovou hudbou a súborom Jánošík-senior. Časť týchto piesní bola vydaná na štyroch CD nosičoch, v úzkej spolupráci s tanečníkmi a sólistami súboru Jánošík-senior a Mužskou speváckou skupinou Lidovec, ktoré boli darované  zahraničným Slovákom v USA, Kanade, Austrálii, Írsku a Chorvátsku. Obzvlášť záslužná je jeho práca s mladými, začínajúcimi hudobníkmi. Mnohí z jeho odchovancov dnes aktívne pôsobia v ľudových hudbách vysokoškolských a iných folklórnych súborov.

 

PaedDr. Jozefovi Beňuškovi, PhD.

za osobitný osobný prínos v oblasti kreatívnej výučby fyziky a jej zviditeľnenie doma aj v zahraničí

Rodák z Partizánskeho absolvoval vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre. V roku 2007 ukončil doktorandské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore teória vyučovania fyziky. Počas svojho profesijného života sa venuje najmä využívaniu informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese a popularizácii experimentálnej činnosti v prírodných vedách na základnej a strednej škole. Od roku 2002 vyučuje na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine. Jeho pedagogický život je poznačený bohatou prednáškovou a lektorskou činnosťou u nás aj v zahraničí. Jeho popularizačné prednášky sú založené na predvádzaní interaktívnych fyzikálnych experimentov. Jeho prelomovou prácou bola Digitálna učebnica fyziky, ktorá obsahuje komplexne spracované učivo základnej a strednej školy formou výučbových prezentácií. Jozef Beňuška je držiteľom viacerých ocenení. Za Digitálnu učebnicu fyziky získal v roku 2005 mimoriadne ocenenie Fyzikálno-pedagogickej sekcie Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Za dlhoročný významný prínos pre vyučovanie predmetu fyzika ho ocenila  Európska fyzikálna spoločnosť titulom Najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017.

 

Ing. Ľudovítovi Jančichovi

za profesionálnu činnosť v oblasti banského a strojárskeho priemyslu, stavebníctva a aktivitu pri činnosti stavebnej komisie

Ľudovít Jančich je rodák z Radobice, ale väčšinu svojho života prežil v Partizánskom. Po skončení vojenskej služby pracoval päť rokov v Strojárskom závode Závodov 29. augusta (ZDA). Neskôr pracoval dvadsať rokov v Bani Nováky, v rôznych technických funkciách. V roku 1974 sa jeho pôsobiskom stalo Generálne riaditeľstvo uhoľných a lignitových baní, kde pracoval ako vedúci odboru hlavného mechanika a energetika. Výrazne sa podieľal na výstavbe banských strojární. Začiatkom 80-tych rokov riadil stredisko strojárskej výroby v Bani Cígeľ. Neskôr sa stal prvým riaditeľom strojárskeho závodu Banskej mechanizácie a elektrifikácie Nováky. Aj napriek tomu, že väčšinu svojho profesijného života pracoval v okrese Prievidza, je takmer celý život občanom mesta Partizánske, na ktorého rozvoji mu vždy veľmi záležalo. Svoje skúsenosti v stavebníctve, ktoré získal ako vedúci investičného útvaru pre zabezpečenie výstavby Banských strojárni Nováky, využil v stavebnej komisii pri MsÚ v Partizánskom, kde pôsobil osem rokov. Celé roky sa zapájal a stále zapája v rámci svojich možností do verejnoprospešnej činnosti v prospech mesta Partizánske.

 

Mgr. Vladimírovi Dobiašovi

za osobný prínos v oblasti ochrany životného prostredia, osobitne pri zveľaďovaní chráneného územia Bielické bahná

Vyštudoval odbor Environmentálna výchova na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako dobrovoľník sa aktívne podieľa na projektoch so zameraním na ochranu prírody, zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, navrhovaní a budovaní náučných chodníkov. Najvýznamnejším z nich je projekt Zachráňme Bielické Bahná, ktorý inicioval v roku 2010 spolu s matkou Alenou Borszékovou. V spolupráci s dobrovoľníkmi vybudovali náučný chodník a začali enviromanažment vzácnych biotopov, ktoré sa tu vyskytujú. V roku 2011 získal projekt celoslovenské ocenenie Oáza roka 2011 od Nadácie Ekopolis. Odvtedy sa aj za výraznej podpory mesta Partizánske a organizácie Strom života starajú o náučný chodník a biotopy. Aj vďaka ich snahe a spolupráci s pracovníkmi CHKO Ponitrie, bolo územie v roku 2013 zaradené do zoznamu území európskeho významu z dôvodu výskytu vzácnych biotopov a ohrozeného druhu mokraďnej trávy marice pílkatej. Vladimír Dobiaš sa podieľa aj na organizovaní brigád, zameraných na spriechodnenie a údržbu chodníka, ako a aj odstraňovanie inváznych druhov rastlín a neželaných náletov drevín. V rokoch 2016 až 2017 sa angažoval vo výraznejšej rekonštrukcii drevených prvkov chodníka a obsahu a dizajnu informačných tabúľ.

 

Ing. Pavlovi Priekalovi

za prínos pri zavedení separovaného odpadu a triediacej linky v meste Partizánske a za iniciatívu v oblasti poľovníctva a ochrany prírody

Po ukončení Strednej priemyselnej školy v Partizánskom v roku 1975 úspešne vyštudoval Mechanizačnú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V tom istom roku nastúpil pracovať do Štátnych majetkov (ŠM) v Partizánskom ako energetik a mechanizátor. Neskôr zastával funkciu vedúceho strediska dopravy. V rokoch 1996 až 2001 bol riaditeľom bývalých ŠM. Pôsobil aj ako štátny radca v odbore dopravy a pozemných komunikácií na Obvodnom úrade Partizánske. Od mája 2004 pôsobil v Technických službách mesta Partizánske ako vedúci záhradníctva a cintorínskych služieb, neskôr aj vedúci dopravy. Veľkou mierou sa podieľal na prácach pri zavádzaní triedeného zberu odpadu v Partizánskom. Od novembra 2012 pôsobí ako vedúci kancelárie Obvodnej poľovníckej komory. Po založení Poľovníckeho združenia vlastníkov STARÝ HÁJ Veľké Kršteňany pracoval ako jeho  finančný hospodár, tajomník a posledných desať rokov je jeho predsedom. Okrem poľovníckych aktivít sa zameral aj na ochranu prírody a starostlivosti o zver, a to budovaním poľovníckych zariadení, solísk alebo krmovísk pre zver. Za svoju dlhoročnú prácu pri rozvoji poľovníctva na Slovensku prevzal v septembri 2017 z rúk prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu najvyššie poľovnícke vyznamenanie - Medailu svätého Huberta.

 

Ing. Dušanovi Marekovi

za dlhoročnú a obetavú prácu v sociálnej oblasti, verejnoprospešnej činnosti a za angažovanosť v mimovládnych organizáciách

Po skončení základnej školy bol prijatý za učňa do Závodnej učňovskej školy pri ZDA Partizánske. Postupne si doplnil vzdelanie a od roku 1972 začal vykonávať hospodárske funkcie v gumárenskom závode, neskôr ako vedúci referent investičnej výstavby, so zameraním na sociálne stavby. Od roku 1981 bol preradený na sociálny odbor ako vedúci referent pre riadenie predškolských, zdravotných a rekreačných zariadení v rámci celého podniku ZDA. V roku 1987 bol vymenovaný za riaditeľa Závodu služby ZDA, kde  riadil všetky služby poskytované výrobnej sfére. V novembri 1993 prešiel do firmy HADES, s. r. o. Partizánske ako výrobný manager, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. Dušan Marek sa angažoval aj v spoločenskom živote fabriky a mesta. V rokoch 1964 až 1967 bol poslancom MsNV v Partizánskom. V Jednote dôchodcov Slovenska je členom predsedníctva Regionálnej rady v Partizánskom a v občianskom združení Premena už 12 rokov vykonáva funkciu predsedu výboru tejto organizácie. Osem rokov bol členom sociálnej a bytovej komisie pri MsZ a druhé volebné obdobie je členom Rady starších, poradného orgánu primátora mesta. V spolupráci s mestom organizuje vzdelávanie v rámci Akadémie tretieho veku v Partizánskom. Je tiež smútočným rečníkom na občianskych obradoch.

 

Ing. Rudolfovi Eliášovi

za dlhoročnú záslužnú prácu s mládežou v oblasti športu

Dlhoročný stolnotenisový funkcionár, tréner mládeže, stolnotenista a medzinárodný rozhodca. V role aktívneho hráča stolnotenisového oddielu TJ Iskra Partizánske reprezentoval Partizánske od roku 1968. V roku 1990 sa stal na dva roky predsedom TJ Iskra Partizánske. V novembri toho istého roku založil Kresťanský športový klub Partizánske a stal sa jeho predsedom. V roku 1997 založil spolu s klubmi okresu Partizánske, Okresný stolnotenisový zväz Partizánske a v roku 2005 Oblastný stolnotenisový zväz Horná Nitra, ktorých bol predsedom. Počas svojej trénerskej činnosti od roku 1969 vychoval desiatky mladých stolných tenistov, ktorí sa stali mnohonásobnými majstrami okresu, majstrami kraja a medaile nosili aj z majstrovstiev Slovenska. Družstvo starších žiakov vybojovalo na majstrovstvách Slovenska dve bronzové medaily, družstvo dorastencov hralo dorasteneckú ligu. V roku 1992 sa stal medzinárodným stolnotenisovým rozhodcom. Rozhodoval na mnohých medzinárodných podujatiach doma a v zahraničí – majstrovstvách Európy dospelých aj juniorov, majstrovstvách Európy telesne postihnutých, na majstrovstvách Európy veteránov a na majstrovstvách sveta juniorov v Bratislave.

 

JUDr. Antonovi Jašíkovi, in memoriam

za celoživotnú angažovanosť v hádzanej na úrovni mesta a Československa a za významný podiel na úspechoch hádzanárskeho klubu v československých a európskych súťažiach

V sezóne 1977/78 sa stal predsedom hádzanárskeho oddielu TJ Iskra Partizánske. V roku 1979 dosiahla hádzaná v meste veľký úspech – vyhrala Slovenský pohár. Niektoré hráčky z kádra sa stali reprezentantkami na majstrovstvách sveta. V sezóne1979/80 by mala Iskra získala Československý pohár, a darilo sa jej aj v lige, v ktorej sa stala prvý raz majstrom ČSR. V roku 1980 Iskra zvíťazila v Pohári víťazov pohárov, druhej najvýznamnejšej európskej klubovej súťaži. Osem jej hráčok obliekalo reprezentačný dres a tri z hráčok Iskry sa zúčastnili na Olympijských hrách v Moskve. (V roku 1990 sa Iskra premenovala na TEMPO, v sezóne 1993/1994 sa TEMPO premenovalo na HCT JASPOL). Úspech Tempa v Pohári IHF, tretej najvýznamnejšej európskej klubovej súťaži v roku 1992, športoví novinári zaradili na 5. miesto medzi najúspešnejšími slovenskými športovými kolektívmi. V sezóne 1993/94 sa po prvý raz bojovalo o titul Majstra Slovenska v hádzanej žien. Hádzanárky Jaspolu získali  prvý historický titul majsteriek Slovenska. V nasledujúcich dvoch sezónach skončil Jaspol v lige na treťom, a potom na druhom mieste. Tieto úspechy v hádzanej získal kolektív hráčok za pôsobenia prezidenta hádzanárskeho klubu Antona Jašíka, ktorý v ňom pôsobil do sezóny 1995/96.

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka