Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Referenti oddelenia školstva a telesnej kultúry

Iveta Škodová

Tel: 038/53 63 058

E-mail: iveta.skodova@partizanske.sk

kancelária č. 58, 2. poschodie


 

Ing. Daniela Preťová

Tel: 038/53 63 066

E-mail: daniela.pretova@partizanske.sk

kancelária č. 66, 2. poschodie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI ODDELENIA

 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku základných škôl a originálny výkon vo vzťahu k materským školám, k základným umeleckým školám a k školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je mesto Partizánske,
 • pripravuje podklady pre rozhodovanie orgánov samosprávy mesta v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení,
 • organizačne zabezpečuje činnosti, súvisiace s menovaním a odvolávaním riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení,
 • riadi, usmerňuje a kontroluje riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení v tých činnostiach, ktoré riaditelia a mesto v rámci svojich kompetencií v oblasti školstva zabezpečujú,
 • v spolupráci so základnými školami vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
 • koordinuje plán investícií a rozpočet pre školy a školské zariadenia,
 • vykonáva správu škôl a školských zariadení a na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa v úzkej spolupráci s ich riaditeľmi podieľa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia, didaktickej techniky, finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu, investičných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov mesta,
 • v rámci výkonu hospodársko-riadiacich činností koordinuje čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení a v prípade potreby navrhuje rozpočtové opatrenia,
 • dohliada na dodržiavanie predpisov, smerníc a noriem, týkajúcich sa BOZP a PO na školách a školských zariadeniach,
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,
 • spracúva administratívno-správnu agendu pri vykonávaní štátnej správy:
 • v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
 • v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodol v prvom stupni riaditeľ školy alebo školského zariadenia,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na určenie (zmenu) školských obvodov pre jednotlivé základné školy,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy (štatistika) a verejnosti (slobodný prístup k informáciám),
 • vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania, pričom spolupracuje so školskou inšpekciou,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, športovými klubmi a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry detí a mládeže,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami na rozpracovávaní koncepcie rozvoja telesnej kultúry,
 • spolupôsobí pri vytváraní podmienok na činnosť útvarov športovo talentovanej mládeže v základných školách,
 • riadi a koordinuje činnosť centra voľného času,
 • v spolupráci s centrom voľného času, školami a školskými zariadeniami organizuje školské a mimoškolské podujatia celomestského charakteru,
 • zmysle schválených zásad spracováva na základe predložených žiadostí návrhy na poskytnutie finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám v oblasti vzdelávania a športu a predkladá ich príslušnému orgánu mestskej samosprávy na schválenie, po schválení vypracováva zmluvy o poskytnutí príspevku.

 

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Matričný úrad v Partizánskom bude v dňoch 23. a 24. októbra 2019 z dôvodu školenia zatvorený.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka