Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta MsÚ

Ing. Dáša Jakubíková

Tel: 038/53 63 070

Mobil: 0917/812 868

E-mail: dasa.jakubikova@partizanske.sk

kancelária č. 27, 1. poschodie

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta v zmysle § 17 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.


 

 

 

KOMPETENCIE PREDNOSTU

 • vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu,
 • plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením mestského úradu,
 • priamo riadi vedúcich oddelení, zástupcu prednostu, referát právny a referát personálny a mzdový,
 • zúčastňuje sa zasadnutí MsZ a MsR s hlasom poradným, spolu s primátorom podpisuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí MsZ a MsR,
 • v rámci svojich právomocí najmä:
 • podáva návrhy o všetkých pracovno-právnych záležitostiach zamestnancov mesta, okrem tých, ktoré sú vyhradené primátorovi mesta v zmysle pracovného poriadku,
 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva pracovné porady,
 • zatrieďuje dennú došlú poštu na jednotlivé oddelenia,
 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ,
 • dbá o účelnú organizáciu práce oddelení a iných útvarov MsÚ, o plynulý chod práce a o výmenu skúsenosti medzi oddeleniami,
 • zabezpečuje jednotný postup oddelení a spoluprácu pri plnení úloh,
 • sleduje prenesený výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu, na základe analýzy ich stavu určuje koncepčné riešenia,
 • rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov, podáva návrhy na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • navrhuje interné pravidlá o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, navrhuje interné smernice pre efektívnejšie riadenie procesov a tieto po odsúhlasení implementuje,
 • koordinuje vypracovanie materiálov pre MsZ za MsÚ,
 • dbá o materiálno-technické vybavenie MsÚ,
 • určuje pracovnú náplň vedúcich oddelení MsÚ,
 • riadi zabezpečenie odbornej prípravy na systematické vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov mesta,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia MsZ, MsR a primátora.

 

Sekretariát primátora a prednostu

Martina Machovičová

Tel: 038/53 63 052

Mobil: 0908/789 301

E-mail: martina.machovicova@partizanske.sk

kancelária č. 27, 1. poschodie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

 • vedie denný harmonogram stretnutí primátora, zabezpečuje organizáciu stretnutí podľa jeho pokynov,
 • vybavuje e-mailovú a písomnú korešpondenciu primátora,
 • vybavuje písomnú korešpondenciu prednostu,
 • prijíma návštevy a hostí, zabezpečuje občerstvenie na rokovaniach, pripravuje zasadacie miestnosti na rokovania orgánov mesta,
 • koordinuje obeh korešpondencie z oddelení k prednostovi a primátorovi, dodržiava lehoty na vybavovanie spisov,
 • obsluhuje telefónnu linku, prepája hovory príslušným zamestnancom,
 • vedie samostatnú evidenciu žiadaniek na prepravu služobnými vozidlami.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka