Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne inštitúcie a zariadenia

Mestská umelecká agentúra Partizánske (MUA)

(príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou)

Adresa: Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske

Riaditeľka: Mgr. Martina Baboľová

Tel.: 038/749 30 20, 038/749 38 15

Mobil: 0915/912 977

E-mail: babolova@muap.sk

Web: www.muap.sk

Zriaďovateľ: Mesto Partizánske

Hlavnou činnosťou Mestskej umeleckej agentúry Partizánske (MUA) je zabezpečovanie kultúrno-spoločenských projektov v agentúrno-sprostredkovacej a vlastnej umeleckej činnosti, knižničnej služby s verejno-prospešným charakterom a zabezpečovanie vzdelávacích, reklamných, propagačných a servisno-prevádzkových služieb pre občanov mesta Partizánske.

 

Tabuľka s údajmi o otváracích hodinách MUA
Deň Otváracie hodiny
Pondelok od 7.00 do 15.00 hod. 
Utorok od 7.00 do 15.00 hod.
Streda od 7.00 do 15.00 hod.
Štvrtok od 7.00 do 15.00 hod.
Piatok od 7.00 do 15.00 hod.

Počas letných mesiacov (júl a august) sú otváracie hodiny upravené nasledovne: pondelok až piatok od 6.00 do 14.00 hod.

Mestská umelecká agentúra je správcom:

 • Mestskej knižnice Partizánske
 • Domu kultúry Partizánske
 • Vodného hradu Šimonovany

 

Mestská knižnica Partizánske

Sídlo: Družstevná 1280/18, 95801 Partizánske

Vedúca: Mgr. Denisa Škorňová

Tel.: 038/749 73 66

Mobil: 0915/912 994

E-mail: kniznica@muap.sk, skornova@muap.sk

Web: www.muap.sk

Vlastník: Mesto Partizánske

Správca: Mestská umelecká agentúra Partizánske

Hlavnou činnosťou mestskej knižnice je poskytovanie knižnično-informačnej a vzdelávacej služby. Mestská knižnica buduje knižničné fondy a prostredníctvom nich sprístupňuje používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie, čím prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Mestská knižnica zároveň organizuje a zabezpečuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne besedy, prednášky, súťaže, vzdelávacie kurzy...).

Ponuka služieb:

 • výpožičná služba – absenčná a prezenčná
 • medziknižničná výpožičná služba
 • xeroxová služba
 • verejný internet (5 počítačových staníc)

 

Tabuľka s údajmi o otváracích hodinách knižnice
Deň Otváracie hodiny
Pondelok 9.00 - 17.00 hod.
Utorok 9.00 - 17.00 hod.
Streda 9.00 - 17.00 hod.
Štvrtok 9.00 - 17.00 hod.
Piatok 9.00 - 17.00 hod.
Sobota 9.00 - 12.00 hod.

Počas letných mesiacov (júl a august) sú otváracie hodiny upravené nasledovne: pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 hod., sobota – zatvorené. 


 

Dom kultúry Partizánske

Adresa: Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske

Vedúci prevádzky: Ján Habala

Mobil: 0915/912 995

E-mail: habala@muap.sk

Web: www.muap.sk

Vlastník: Mesto Partizánske

Správca: Mestská umelecká agentúra Partizánske

Dom kultúry je centrom mestských i komerčných kultúrno-spoločenských aktivít v Partizánskom. V dome kultúry má sídlo Mestská umelecká agentúra Partizánske, ktorá zabezpečuje prevádzkové a servisné služby objektu:

 • poskytuje priestory pre nácviky miestnym kolektívom záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ)
 • poskytuje priestory k jednorazovému prenájmu: spoločenskú sálu, klubovňu č. 42, klubovňu č. 118, klubovňu č. 117 a výstavnú sieň
 • dlhodobo prenajíma priestory (opravovňa hodín, kaviareň, stávková kancelária, pizzeria, BIO potraviny)

 

Tabuľka s údajmi o prevádzkových hodinách domu kultúry
Deň Prevádzkové hodiny
Pondelok 7.00 - 20.00 hod.
Utorok 7.00 - 20.00 hod.
Streda 7.00 - 20.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 20.00 hod.
Piatok 7.00 - 20.00 hod.
Sobota

vyhradené pre kolektívy ZUČ

Nedeľa

vyhradené pre kolektívy ZUČ

Počas letných mesiacov (júl a august) sú otváracie hodiny upravené nasledovne: pondelok až piatok od 6.00 do 18.00 hod. 


 

Vodný hrad Šimonovany

Adresa: Šimonovianska 92/33, 958 03 Partizánske

Odborný pracovník: Mgr. Silvia Schönová

Mobil: 0908/199 703

E-mail: vodnyhrad@muap.sk

Web: www.muap.sk

Vlastník: Mesto Partizánske

Správca: Mestská umelecká agentúra Partizánske

Vodný hrad v Šimonovanoch je národnou kultúrnou pamiatkou a na Slovensku patrí k najstarším zachovaným goticko-renesančným šľachtickým sídlam v kategórii kaštieľov (pochádza z konca 12. stor.). V roku 2015 bol kaštieľ kompletne zrekonštruovaný (interiér, exteriér) za účelom rozšírenia činnosti mestskej knižnice a jeho využitia v kultúrno - poznávacom cestovnom ruchu Verejnosti je sprístupnený od mája 2016.  V priestoroch kaštieľa je zriadené:

 • vysunuté pracovisko Mestskej knižnice Partizánske (čitáreň so študovňou, detská čitáreň, verejný internet)
 • historická expozícia Mestského múzea Partizánske

 

Tabuľka s údajmi o otváracích hodinách kaštieľa

Deň Otváracie hodiny
Pondelok zatvorené
Utorok 14.00 -  18.00 hod.
Streda zatvorené
Štvrtok 14.00 -  18.00 hod.
Piatok zatvorené

Po telefonickej dohode (nutné dva dni vopred) sú návštevy kaštieľa možné aj v inom termíne.  


 

Mestské múzeum Partizánske

Adresa: Družstevná 1280, 958 01 Partizánske

Kurátor: PhDr. Vladimír Marko

Mobil: 0904/997 748

E-mail: info@muzeumpe.sk

Web:  www.muzeumpe.sk

Vlastník: Mesto Partizánske

Mestské múzeum Partizánske bolo otvorené v apríli 2014. Jeho hlavným poslaním je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov získaných do vlastníctva, či už odkúpením alebo darovaním, ako hmotných dokladov k dejinám mesta Partizánske, ako aj okolitého regiónu. Výsledky svojej odbornej činnosti múzeum popularizuje formou výstav, besied, prednášok, propagačných materiálov a publikácií s dôrazom na mládež a regionálnu výchovu. Poslaním múzea je zároveň i sprostredkovanie rôznych výstav s rozličným tematickým zameraním, z rôznych oblastí života.

 

Tabuľka s údajmi o otváracích hodinách múzea
Deň Otváracie hodiny
Pondelok  zatvorené
Utorok 10.00 - 16.00 hod. (prestávka 12.00 - 13.00 hod.)
Streda zatvorené
Štvrtok 10.00 - 16.00 hod. (prestávka 12.00 - 13.00 hod.)
Piatok zatvorené 

Po telefonickej dohode sú návštevy múzea možné aj mimo otváracích hodín.


 

Hvezdáreň Partizánske

(príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou)

Adresa: Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske

Riaditeľ: Vladimír Mešter

Tel.: 038/749 71 08

Mobil: 0910/947 104

E-mail: hvezdap@hvezdaren.sk

Web:  www.hvezdaren.sk

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Hvezdáreň je najznámejším špecializovaným kultúrno-vzdelávacím zariadením pre popularizáciu astronómie a kozmonautiky v regióne. Širokej verejnosti ponúka pozorovania nočnej i dennej oblohy s možnosťou ubytovania v areáli hvezdárne. Od roku 2012 disponuje prenosným digitálnym planetáriom.

Dominantou hvezdárne je kupola o priemere 5 metrov, v ktorej je umiestnený šošovkový ďalekohľad. Súčasťou zariadenia je aj prednášková sála pre 68 návštevníkov, vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje organizovať semináre, vzdelávacie programy a školenia pre odbornú i širokú verejnosť.


 

Panoramatické 3D kino Partizánske

Adresa: Gen. Svobodu 1141/3, 958 01 Partizánske

Prevádzkovateľ: Ľubomír Beňo

Tel.: 038/749 25 12

Mobil: 0910/947 104

E-mail: kinobeno@stonline.sk

Web:  www.kinope.sk

Vlastník: Mesto Partizánske

Kino ponúka divákovi slovenské premiéry, ako aj reprízy svetovej i domácej tvorby v 3D projekcii na panoramatickom plátne so špičkovou zvukovou technikou. Ročne premietne takmer 530 filmových titulov, ktoré si pozrie viac ako 25-tisíc divákov. Okrem filmovej projekcie poskytuje kinosála reprezentatívne priestory na rôzne významné kultúrno-spoločenské podujatia.  

Panoramatické kino, ktoré je v dlhodobom prenájme súkromnej osoby, začalo svoju prevádzku v roku 1979. Od roku 2011 používa trojdimenzionálnu projekciu a zvukovú technológiou Dolby Surround 7.1. Kinosála bola kompletne zrekonštruovaná v roku 2015. Má kapacitu 313 sedadiel.


 

Základná umelecká škola Partizánske

(rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou)

Adresa: Námestie SNP 211/32, 958 01 Partizánske

Riaditeľka: Renáta Andrejová, DiS. art.

Tel.: 038/749 25 60

E-mail: zuspartizanske@nextra.sk

Web: www.zuspartizanske.sk

Zriaďovateľ: Mesto Partizánske

Základná umelecká škola patrí medzi pravidelných realizátorov kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí v meste. Účinkovanie žiakov i pedagógov školy je spestrením na rôznych slávnostných podujatiach, príležitostných koncertoch k rôznym výročiam, udalostiam a sviatkom.   

Základná umelecká škola sa venuje výchove mladých ľudí a učí ich umenie nielen pochopiť, ale ho aj rozvíjať a tvorivo realizovať. Svoje úspechy prezentuje aj na celoslovenských súťažiach a mnohí jej absolventi sa radia medzi popredných slovenských umelcov.

Študijné odbory:

 • hudobný
 • literárno-dramaticky
 • tanečný
 • výtvarný

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka