Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Odvolanie

Proti rozhodnutiu Mesta Partizánske o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa §17 zákona o slobode informácií.

Odvolanie sa podáva písomne Mestu Partizánske (na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske).

Z odvolania musí byť zrejmé:

  • kto ho podáva (meno, priezvisko, adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
  • ktorej veci sa týka (dátum vyhotovenia, predmet konania, číslo, spisová značka),
  • čo sa navrhuje (akej nápravy sa žiadateľ domáha).

Odvolanie musí byť podpísané žiadateľom.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Partizánske rozhoduje primátor do 15 dní od jeho doručenia.  Ak primátor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, podaním na Krajskom súde v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka