Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Dušan Beduš

Tel: 038/53 63 059

Mobil: 0918/788 900

E-mail: dusan.bedus@partizanske.sk

kancelária č. 59, 2. poschodie


 

 

 

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

 

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmien a záverečného účtu mesta pred ich schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve,
  • raz za šesť mesiacov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti,
  • preveruje dodržiavanie zákonov, nariadení a ďalších organizačno-právnych noriem, ktorými sa samospráva mesta riadi,
  • kontroluje správnosť vedenia účtovníctva a vykonávania pokladničných operácií,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • najmenej raz ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami, pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo. Je tiež povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.


 

Plány kontrolnej činnosti:

Správy o kontrolnej činnosti:

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka