Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo

Poslanci MsZ

Termíny zasadnutí MsZ

Pozvánky na zasadnutia MsZ

Materiály na zasadnutia MsZ

Zápisnice zo zasadnutí MsZ

Uznesenia zo zasadnutí MsZ

Záznamy z rokovaní MsZ v Partizánskom

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ

Archív (MsZ 2014 - 2018)

Archív (MsZ 2010 - 2014)

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zákonodarným orgánom mestskej samosprávy. Je to zastupiteľský zbor obyvateľov mesta Partizánske, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa života mesta. Má 25 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci sú volení z jednotlivých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti.

 

MsZ patrí pôsobnosť a funkcie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa osobitných nariadení vymedzených Štatútom mesta Partizánske a ďalšími vnútroorganizačnými normami schválenými zastupiteľstvom.

 

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzatváranú v rámci spolupráce obcí, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
 • určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah jeho výkonu funkcie a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 16 600 €,
 • schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 16 600 €,
 • schvaľovať aukčný predaj vecí,
 • rozhodovať o schválení vo veciach, v ktorých primátor mesta ako štatutárny orgán mesta vykonáva oprávnenia jediného spoločníka na valnom zhromaždení v obchodných spoločnostiach, pričom takéto rozhodnutie mestského zastupiteľstva musí byť schválené vopred a primátor mesta je predchádzajúcim rozhodnutím mestského zastupiteľstva viazaný.

 

MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa vo veľkej zasadačke mestského úradu. Pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania MsZ, jeho uznášanie a prijímanie uznesení, nariadení a ďalších rozhodnutí upravuje rokovací poriadok.


 

Dokumenty k MsZ

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka