Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o doručovaní zásielok exekútorov

PaedDr. Jozef Božik, PhD. ako štatutárny orgán msta Partizánske v zmysle § 13 ods. 5 a § 27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 34 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

Stanovisko k doručovaniu písomnosti exekútorských úradov

 

V súlade s ustanovením § 34 zákona č.233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti:

(1) Súdy, orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, notári, iné fyzické osoby a právnické osoby, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, sú povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje o majetku povinného, ktoré sú im známe z ich úradnej činnosti a ktoré sú potrebné na vykonanie exekúcie. Ak je tieto údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie dožiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny. To platí aj v prípade, ak je nutné doručiť písomnosť adresátovi v cudzine.

(3) Orgány podľa odseku 1 a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie; túto povinnosť má aj kataster nehnuteľností a orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel.

(12) Osoby uvedené v odsekoch 1 až 11 sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu.

Komentár k § 34

Zákon definuje okruh subjektov a rozsah informácií, ktoré má exekútor právo vyžadovať v súvislosti s exekučnou činnosťou, na ktorú bol poverený súdom. Zároveň zákon ukladá povinnosť týchto subjektov tieto informácie na základe žiadosti exekútora poskytnúť.

V súlade s ustanovením § 35 zákona č.233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti:
(1) Exekútor môže požiadať o súčinnosť tretie osoby podľa § 34 len po preukázaní svojho poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44) a len v súvislosti s vykonávaním tejto exekúcie.

Odôvodnenie:
Efektívne vykonávanie exekúcií do značnej miery závisí od súčinnosti tretích osôb. Táto súčinnosť slúži na zabezpečenie skutkových poznatkov o predmete exekúcie. V podstate sa zisťujú majetkové pomery povinných. Bez týchto oprávnení, ktoré sú koncipované naozaj široko, by exekútor nemal reálnu možnosť zistiť majetok, ktorým povinný zodpovedá za splnenie vymáhaných nárokov. Zmaril by sa účel celého exekučného konania.

Exekútor môže vyžadovať súčinnosť tretích osôb vymenovaných v ustanovení § 34 EP; musia však byť splnené tieto predpoklady:

  1. Písomná žiadosť adresovaná osobe povinnej súčinnosťou sa vyžaduje v každom prípade,
  2. Preukázanie poverenia na vykonanie exekúcie v konkrétnom prípade, ktoré sa musí pripojiť k písomnej žiadosti (pri policajnom zbore sa ním exekútor musí preukázať pred vyslovením požiadavky na súčinnosť, prípadne spolu s ňou) v rovnopise alebo v úradne overenom odpise. Preukázanie poverenia neslúži len na účely exekútora, ale aj pre osobu, ktorá poskytuje súčinnosť. Toto poverenie je základom na zákonný postup týchto osôb, ktorý by inak bol podľa zákona reprobovaný, napríklad by znamenal porušenie bankového tajomstva, povinnosti mlčanlivosti daňového úradu, ústavne zaručeného práva na neporušiteľnosť prepravovaných zásielok a pod.,
  3. Súvislosť s vykonávaním konkrétnej exekúcie, ktorá znamená, že súčinnosť sa musí poskytnúť len vtedy, ak jej výsledkom sú skutkové zistenia umožňujúce vykonanie exekúcie, na ktorú bol exekútor poverený súdom. V tejto spojitosti treba uviesť, že exekútor sa v tejto fáze ešte nemusí rozhodnúť, akým spôsobom exekúciu vykoná, najmä pokiaľ ide o vymáhanie peňažného plnenia. Preto nie je povinný preukazovať, že už určil spôsob vykonania exekúcie.

 

Ak osoba, ktorú exekútor požiadal o súčinnosť, dôjde k záveru, že nie je splnený niektorý z uvedených predpokladov, súčinnosť neposkytne. Najčastejšie sa to bude zrejme vzťahovať na tretí predpoklad. Odmietnutie súčinnosti musí byť náležite odôvodnené.

V odseku 2 sa ako orgán povinný poskytnúť súčinnosť uvádza útvar Policajného zboru. Z poznámky je zrejmé, že ide len o útvar podľa zákona č. 171/1993 Z.z.

Inými štátnymi orgánmi treba rozumieť každý orgán, ktorý možno začleniť do štátneho mechanizmu. Jeho pojmovým znakom sú oprávnenia na vydávanie právnych aktov (normatívnych aktov alebo individuálnych aktov - rozhodnutí), ktoré sú vynútiteľné štátnou mocou.

Podľa § 34 ods. 3 EP však štátne orgány, ako aj iné orgány a právnické osoby sú povinné poskytnúť údaje potrebné na vykonanie exekúcie. Ťažiskovým pojmom sú teda údaje potrebné na vykonanie exekúcie. Toto ustanovenie neobmedzuje tieto údaje inak než ich potrebnosťou na vykonanie toho, čo exekútorovi ukladá zákon. Ak teda exekútor preukáže, že požadovaný údaj je potrebný na vykonanie exekúcie, orgány a osoby uvedené v tomto odseku mu musia vyhovieť. V opačnom prípade sa najmä štátne orgány vystavujú nebezpečenstvu náhrady škody, predovšetkým podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Aj keď zákon používa pojem obec, treba týmto pojmom rozumieť rovnako aj mestá a ich samostatné mestské časti.

V tomto ustanovení sú uvedené skutkové poznatky, ktorých sa exekútor môže domáhať voči osobám povinným poskytnúť súčinnosť. K nim treba dodať, že písomná žiadosť exekútora musí používať pojmový aparát totožný s pojmami uvedenými v právnych normách, ktoré upravujú požadovaný údaj (údaje katastra nehnuteľností, pojmy daňového práva, rozlišovanie bankových účtov od iných účtov, odosielateľ a adresát prepravovaného nákladu atď.).

Z vyššie uvedeného prepojenia nevyplýva povinnosť pre mesto – mestskú políciu doručovať písomnosti a zásielky súdnych exekútorov a mestská polícia to robí nad rámec svojich zákonom stanovených povinností.
Nakoľko doručovanie týchto písomností nadmerne zaťažuje mestskú políciu pri plnení svojich zákonných povinností ako i rozpočet mesta, Mesto Partizánske sa rozhodlo poskytovať tieto služby súdnym exekútorom už len na základe platne uzatvorenej zmluvy o spolupráci, v ktorej bude stanovená výška poplatku 10 € za doručenie jednej písomnosti, v opačnom prípade budú všetky písomnosti vrátené späť.

 

                                                                                            PaedDr. Jozef Božik, PhD., v. r.
                                                                                             primátor mesta Partizánske
 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka