Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Mesto Partizánske pri plnení úloh samosprávy a pri výkone štátnej správy preneseného na obce osobitnými zákonmi koná a rozhoduje najmä podľa týchto predpisov:

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z. n. p.,
 • Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 221/1996 Z.  z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z. n. p.,
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z. n. p.,
 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v z. n. p.,
 • Oznámenie č. 336/2000 Z. z. o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy v z. n. p.,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.,
 • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v z. n. p.,
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p.,
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., 
 • Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.,
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p.,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v z. n. p.,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.,
 • Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v z. n. p.,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.p.,
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v z. n. p.,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z. n. p., 
 • Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p.,
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z. n. p.,
 • Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v z. n. p.,
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z. n. p.,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v z. n. p.,
 • Zákon č. 162/2014 Z. z.. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v z. n. p.,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.,
 • Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z. n. p., 
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p.,
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p.,
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., 
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.,
 • Zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z. n. p.,
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v z. n. p.,
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,  
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v z. n. p.,
 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p.,
 • Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p., 
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p., 
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v z. n. p.,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p., 
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.,
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p., 
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v z. n. p.,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v z. n. p.,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z. n. p.,
 • Zákon č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve v z. n. p.,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.,
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v z. n. p.,
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.,
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p., 
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.,
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p.,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p., 
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p.,
 • ďalšie zákony a všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy,
 • Štatút mesta Partizánske,
 • Všeobecne záväzné nariadenia mesta Partizánske a ďalšie vnútorné predpisy mesta.

 

Úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov nájdete v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky na právnom a informačnom portáli www.slov-lex.sk.  

 

(Aktualizované k 1.5.2016)


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka