Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet mesta

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2019

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2018

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2017

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2016

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2015

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2014

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2013

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2012

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2011

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2010

Dokumenty k rozpočtu mesta Partizánske za rok 2009

Základom finančného hospodárenia mesta je programový rozpočet mesta, zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a obsahujúci príjmy a výdavky, spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k fondom spoločenskej spotreby a k právnickým a fyzickým osobám, k rozpočtu samosprávneho kraja a k štátnemu rozpočtu SR.


Mesto zostavuje viacročný rozpočet. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu sú po schválení v mestskom zastupiteľstve záväzné len pre príslušný rozpočtový rok. Príjmy a výdavky rozpočtov v dvoch rokoch nasledujúcich po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.


Príjmy rozpočtu mesta

Príjmy rozpočtu mesta sú vlastné príjmy mesta, dotácie, prostriedky z Európskej únie alebo iné prostriedky zo zahraničia a ďalšie príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Za vlastné príjmy rozpočtu mesta sa považujú:

 • výnosy z miestnych daní a miestneho poplatku určených VZN mesta,
 • nedaňové príjmy z vlastníctva majetku mesta a z prevodov vlastníctva majetku mesta,
 • príjmy z činnosti mesta a z činnosti rozpočtových organizácií mesta,
 • výnosy z finančných prostriedkov mesta,
 • sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,
 • podiely na daniach v správe štátu,
 • iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
   

Výdavky rozpočtu mesta

Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú výdavky:

 • záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,
 • výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
 • výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ak mesto takýto majetok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
 • záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo VÚC, prípadne ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,
 • úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
 • výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Vnútorne sa rozpočet člení na:

 • bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
 • kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
 • finančné operácie (príjmové a výdavkové).


Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom a k ďalším právnickým osobám.


Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, a príspevky príspevkových organizácií, t.j. rozpočtové organizácie sú na rozpočet mesta napojené priamo svojim príjmami a výdavkami a príspevkové organizácie príspevkom od mesta.

Súčasťou rozpočtu mesta sú tiež finančné operácie, ktorými sa vyjadrujú transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta.

Rozpočet mesta obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa určujú a triedia príjmy rozpočtu, výdavky rozpočtu a finančné operácie.

Základné pojmy

Rozpočtový proces

Je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie vrátane zmien, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu mesta, vrátane prípravy a schvaľovania záverečného účtu mesta.

Návrh rozpočtu

Je zoznam rozpočtových požiadaviek. Návrh rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

Programové rozpočtovanie

Je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Vízia

Prezentuje predstavu o ideálnom stave mesta, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

Prezentuje zmysel existencie mesta (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

Vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ

Je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru. Existujú výstupové ciele, krátkodobé výsledkové ciele a strednodobé výsledkové ciele.

Výstupy

Sú tovary a služby produkované mestom. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu.

Výsledky

Sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku.

Merateľný ukazovateľ

Je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Logický rámec programu

Predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Programový rozpočet

Je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. (Používa sa aj termín rozpočet zostavený v programovej štruktúre).

Programová štruktúra (rozpočtu)

Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený. Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (časti programu). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Rozpočtový harmonogram

Je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu, určuje výstupy úloh a zodpovednosť za ich plnenie.

Rozpočtová požiadavka

Je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta. Rozpočtová požiadavka sa predkladá v štandardizovanej forme.

Požiadavka na zmenu rozpočtu

Je súbor plánovaných výdavkov mesta pre plnenie zámerov a cieľov mesta a súbor odhadov príjmov mesta, ktoré sa líšia od rozpočtovej požiadavky. Požiadavka na zmenu rozpočtu sa predkladá v štandardizovanej forme.

Finančné plnenie rozpočtu

Je finančné plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu mesta.

Programové plnenie rozpočtu

Je plnenie plánovaných/očakávaných cieľov stanovených v rámci jednotlivých programov.

Monitorovanie

Je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Monitorovacia správa

Je dokument, obsahujúci informáciu o priebežnom finančnom plnení rozpočtu a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu za prvý polrok. Predkladá sa v štandardizovanej forme.

Hodnotenie

Je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti,a prípadne aj užitočnosti /dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Hodnotiaca správa

Je dokument, obsahujúci informáciu o finančnom plnení rozpočtu a splnení alebo nesplnení programového rozpočtu mesta. Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu mesta a predkladá sa v štandardizovanej forme.
 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka