Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný obecný úrad stavebný

Hlavný referent spoločného obecného úradu stavebného

Ľubomír Hvizdoš

Tel: 038/53 63 062

Mobil: 0905/894 778

E-mail: lubomir.hvizdos@partizanske.sk

kancelária č. 62, 2. poschodie


 

 

 

Referenti spoločného obecného úradu stavebného

Ing. Eugen Straka

Tel: 038/53 63 064

Mobil: 0905/593 325

E-mail: eugen.straka@partizanske.sk

kancelária č. 64, 2. poschodie


 

Ing. Ladislav Ondruš

Tel: 038/53 63 064

Mobil: 0917/147 677

E-mail: ladislav.ondrus@partizanske.sk

kancelária č. 64, 2. poschodie


 

Soňa Dodoková

Tel: 038/53 63 063

E-mail: sona.dodokova@partizanske.sk

kancelária č. 63, 2. poschodie


 

Ing. Gabriela Barusová

Tel: 038/53 63 063

E-mail: gabriela.barusova@partizanske.sk

kancelária č. 63, 2. poschodie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na území mesta Partizánske a na základe uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zabezpečuje ako spoločný obecný úrad uvedené činnosti pre mesto Partizánske a 23 obcí okresu Partizánske (Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou),
 • v zmysle zákona č.416/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zároveň vykonáva aj pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie,
 • vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o vyvlastnení a zmeny týchto rozhodnutí,
 • povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
 • nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty,
 • vypracováva výkazy týkajúce sa vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí,
 • vydáva oznámenia k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • vydáva rozhodnutia na povolenie umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • zabezpečuje agendu vyplývajúcu z prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na úseku bytovej politiky mesta a okresu Partizánske,
 • poskytuje informácie a konzultácie záujemcom o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a prijíma žiadosti o podporu zo ŠFRB,
 • overuje úplnosť náležitosti žiadostí o podporu zo ŠFRB,
 • predkladá overené žiadosti ŠFRB,
 • vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania a čerpania podpory poskytnutej z fondu pre jej úhradou bankou.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka