Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.


 

Základné informácie:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
 
Prekážkou vo výkone volebného práva je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, 
  • výkon trestu odňatia slobody, 
  • pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti, môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.


 

Podávanie kandidátnych listín:

Kandidátne listiny pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA podávajú politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a to osobitne za každý volebný obvod a nezávislí kandidáti.

Politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej  volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 21.septembra 2014.

Kandidátna listina obsahuje:

  • názov politickej strany,
  • meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
  • meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,
  • meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Nezávislí kandidáti doručia  kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej  volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia  podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení. Potrebný počet podpisov na petícii je stanovený podľa veľkosti obce, resp. mesta (v meste Partizánske je to 400 podpisov).

Na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na primátora.

Kandidátne listiny pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu mestskej časti) môžu podávať politické strany, politické hnutia a  koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti.

Politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej  volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta.

Nezávislí kandidáti doručia svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej  volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr do 21.septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení. Potrebný počet podpisov na petícii je stanovený podľa veľkosti obce, resp. mesta (v meste Partizánske je to 400 podpisov).

Kandidátna listina pre voľbu primátora obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí  doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie podľa osobitného predpisu (§ 13 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – „Predpokladom na výkon funkcie starostu je získanie aspoň stredného vzdelania.“)

Na funkciu primátora môže kandidovať aj kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva.


 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Výsledky komunálnych volieb

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka