Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie mesta

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

a) Spôsob zriadenia mesta

Mesto Partizánske bolo ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky Slovenskej republiky zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a to dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí  23. - 24. 11. 1990. Mesto združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto  je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodných zmlúv.


b) Právomoci a kompetencie mesta

Kompetencie mesta (t. j. právomoc a pôsobnosť) sú dané predovšetkým:

 • Ústavou SR (najmä čl. 64 - 71)
 • Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 • Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy a obce a samosprávne kraje v z.n.p.
 • platnou právnou úpravou SR                                                                            
 • Štatútom mesta Partizánske
 • VZN mesta Partizánske na úseku samosprávnych činností

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

 • orgánov mesta,
 • miestnym referendom,
 • zhromaždením obyvateľov mesta.

Popri týchto formách môže mesto využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
Mesto tiež úzko spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre mesto, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií mesta.

Mesto Partizánske pri výkone samosprávy najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.

Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

c) Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta sú:

 • Primátor mesta
 • Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 21 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie skončí zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, osobitne vyhradených zákonom o obecnom zriadení (§11 ods. 4).

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, ktorými sú:

1. Mestská rada (7 členov) - iniciatívny, výkonný, kontrolný a poradný orgán mestského zastupiteľstva

2. Komisie mestského zastupiteľstva - stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:

 • komisiu pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku,
 • komisiu pre financie, rozpočet a ekonomiku,
 • komisiu pre výstavbu a územné plánovanie,
 • komisiu pre školstvo, kultúru a mládež,
 • komisiu pre životné prostredie, dopravu a verejné služby,
 • komisiu pre podporu športu,
 • komisiu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu pre územnú legislatívu.

3. Výbory mestských častí - reprezentujú obyvateľov príslušnej mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mestskej časti a mesta. Mestské zastupiteľstvo rozdelilo územie mesta na 9 mestských častí, ktoré sú zhodné s volebnými obvodmi (Centrum, Luhy I, Luhy II, Štrkovec, Šimonovany, Šípok, Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce). 

4. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta.

Organizačná štruktúra mestského úradu:

 • Kancelária primátora:

 • Sekretariát primátora a prednostu
 • Referát servisu pre MsZ a MsR
 • Referát mediálnej komunikácie
 • Referát kultúry, cestovného ruchu a občianskych aktivít
 • Prednosta MsÚ:

 • Zástupca prednostu
 • Referát právny
 • Referát personálny a mzdový
 • Oddelenie služieb občanom

 • Oddelenie služieb úradu

 • Oddelenie finančného riadenia

 • Oddelenie územného rozvoja a výstavby

 • Oddelenie sociálnych vecí

 • Oddelenie školstva a telesnej kultúry

 • Oddelenie životného prostredia a dopravy

 • Oddelenie komunálnych služieb

 • Spoločný školský úrad

 • Spoločný obecný úrad stavebný

5. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby. Mestské zastupiteľstvo zriadilo a založilo nasledovné organizácie a obchodné spoločnosti:

A.) príspevkové organizácie:

 • Mestská umelecká agentúra Partizánske

B.) neziskové organizácie:

 • Správa majetku mesta, n. o., Partizánske
 • Domov n.o., Partizánske

C.) obchodné spoločnosti:

 • Správa káblových rozvodov, s.r.o.
 • Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
 • Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.

D.) rozpočtové organizácie:

 • Základná škola s materskou školou, ul. Veľká okružná
 • Základná škola, ul. Malinovského
 • Základná škola, ul. Športovcov
 • Základná škola Radovana Kaufmana
 • Základná škola Rudolfa Jašíka
 • Základná umelecká škola

E.) preddavkové organizácie:

 • Materská škola, ul. Topoľová
 • Materská škola, ul. Malinovského
 • Materská škola, ul. Makarenkova
 • Materská škola, ul. Malá Okružná
 • Materská škola, ul. Obuvnícka
 • Centrum voľného času

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka