Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - návrh zmeny a doplnku č. 8 ÚPN

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

Mesto Partizánske, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 4 stavebného zákona, obstaráva a zabezpečuje spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske. Mesto Partizánske v súlade s § 22 stavebného zákona zverejňuje oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Partizánske:

 

„Zmena a doplnok č. 8 Územného plánu mesta Partizánske - návrh“

 

 „Zmena a doplnok č. 8 územného plánu mesta Partizánske“vrieši rozvojové zámery vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v urbanistickom obvode UO 01 Partizánske – stred mesta pre plochy verejnej vybavenosti obchodu a služieb. Plocha je vymedzená pozemkami parcela č. 3748/2 a 3756/31 k. ú. Partizánske, ktoré sú v platnom územnom pláne definované ako Dopravné plochy železničnej vybavenosti. Pre novo navrhovanú plochu vo výmere 395 m2, nachádzajúcu sa v lokalite pri železničnej stanici, sa určí nový regulačný blok, nové funkčné využitie plochy s označením Z 08 na plochu občianskej vybavenosti a služieb. Územnoplánovacia dokumentácie Zmena a doplnok č. 8 sa týka stanovenia funkčného využitia novovytvorenej plochy úpravou hranice pôvodného regulačného bloku a jeho výmery, bližšie viď dokumentácia.

Do textovej a grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na webovom sídle mesta www.partizanske.sk (viď nižšie) alebo na Mestskom úrade v Partizánskom, kancelária č. 42 v čase od 7.30 do 14.00 hod.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 30 dní od vyvesenia (2.4.2019) na adresu: Mesto Partizánske, Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske. Na neskôr podané pripomienky sa neprihliada. Deň doručenia je deň podania na pošte alebo na podateľni Mestského úradu Partizánske.

Zodpovedný spracovateľ: Ing. arch. Rastislav Kočajda, K2 ateliér, s.r.o., Dlhá 16/2, 949 01 Nitra.

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Anna Hudecová, Hôrka 650/38, 958 04 Partizánske.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka