Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - návrh zmeny a doplnku č. 9 ÚPN

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Partizánske, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 4 stavebného zákona, obstaráva a zabezpečuje spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske. Mesto Partizánske v súlade s § 22 stavebného zákona zverejňuje oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Partizánske:

„Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske“.

„Zmena a doplnok č. 9 územného plánu mesta Partizánske“ rieši plochy v mestskej časti Veľké Bielice – urbanistický obvod UO 18, kde vytvárajú nové regulačné bloky s navrhovaným funkčným využitím – plochy bývania v rodinných domoch (bližšie viď dokumentácia).

Do textovej a grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na webovom sídle mesta www.partizanske.sk alebo na Mestskom úrade v Partizánskom, kancelária č. 42 v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 30 dní od vyvesenia (16.07.2019) na adresu: Mesto Partizánske, Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske. Na neskôr podané pripomienky sa neprihliada. Deň doručenia je deň podania na pošte alebo na podateľni Mestského úradu Partizánske.

Zodpovedný spracovateľ: Ing. arch. Zdenka Brzá, 0903 419 487, zdeni.brza@gmail.com.

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. Marta Slámková, osvedčenie o odbornej spôsobilosti reg.č. 288.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka