Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby

Názov projektu: Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Partizánske

Logá k projektu Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR (www.minv.gov.sk)

Celkové oprávnené výdavky projektu: 50 402,70 €

Výška NFP: 47 882,56 €

Doba realizácie projektu: 01/2018 – 12/2020

Stručný popis projektu: Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby a to prostredníctvom 2 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť prioritne v lokalite Nábrežná, ktorá sa nachádza v centrálnej časti mesta Partizánske.

Ciele projektu:

 • zlepšenie životnej situácie jednotlivcov, rodín a marginalizovanej rómskej komunity v meste a obmedzenie nárastu sociálno-patologických javov,
 • zvýšenie životnej úrovne obyvateľov zlepšením sociálnych a hygienických návykov, zvýšením aktivity a preberaním zodpovednosti za riešenie svojej situácie,
 • zvýšenie hodnoty vzdelania a zamestnania obyvateľov,
 • zefektívnenie dodržiavania povinnej školskej dochádzky a popritom zabezpečenie účelného hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami, ktoré sú poskytované jednotlivcom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii,
 • zvýšenie efektivity práce zamestnancov samosprávy a mestskej polície s príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity mesta Partizánske.

 

Spôsob realizácie aktivít projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby vobciach s prítomnosťou MRK“. Cieľom hlavnej aktivity projektu je prispieť prostredníctvom vytvorenia dvoch pracovných miest miestnej občianskej poriadkovej služby k zlepšeniu dodržiavania poriadku v lokalite s výskytom marginalizovanej rómskej komunity, eliminácii záškoláctva, ale i zabráneniu poškodzovaniacudzieho majetku.

Občianske poriadkové hliadky budú najmä:

 • zabezpečovať monitoring a bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
 • dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus),
 • upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovanť danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov,
 • monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci komunity, MRK a väčšinového obyvateľstva,
 • dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v meste.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka